Skip to content
Ystadegau

Dosbarthu presgripsiynau yn y gymuned

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: 23 Mai 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar gost net cynhwysion a chyflyrau a gafodd eu trin.

Pwyntiau allweddol

  • Bu cynnydd yn nifer yr eitemau o bresgripsiynau a weinyddwyd yn y gymuned o 79.5 miliwn yn 2015 i 80.3 miliwn yn 2016 (cynnydd o 1.0 y cant), cyfwerth â 25.9 o eitemau fesul pen.
  • Bu gostyngiad o 2.7 y cant yng nghost net cynhwysion pob presgripsiwn a weinyddwyd yn y gymuned o gymharu â 2015, i £578.0 miliwn yn 2016.
  • Dosbarthodd Cymru'r nifer uchaf o eitemau ar bresgripsiwn i bob person o’r boblogaeth - 25.9 o'i gymharu â 21.9 yng Ngogledd Iwerddon, 20.2 yn Lloegr ac 19.1 yn yr Alban.
  • Meddyginiaethau ar gyfer trin y system gardiofasgwlaidd yw’r grŵp mwyaf o ran eitemau presgripsiwn (23.5 miliwn), ond meddyginiaethau ar gyfer trin y system nerfol ganolog yw’r grŵp mwyaf o ran y gost (£121.6 miliwn).
  • Ar draws holl benodau British National Formulary (BNF), Omeprazole oedd y cemegol ragnodir yn fwyaf aml gyda 2.65 miliwn eitemau wedi’u dosbarthu yn 2016.

Yn ychwanegol i’r ystadegau blynyddol yma, cyhoeddir data misol gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ar eu gwefan.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu