Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl grwp ethnig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2001-2009
Adroddiad sy'n cynnwys data ar gyfran o bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig fesul awdurdod lleol.

Mae’r bwletin diweddaraf yn rhoi ystadegau diwygiedig ar gyfer blynyddoedd 2002-2007 (pery’r amcangyfrifon a gyhoeddwyd ar gyfer 2001 yn ddigyfnewid). Cyhoeddwyd hwnnw am y tro cyntaf ar 15 Ionawr 2010 ac mae’n cynnwys am y tro cyntaf flynyddoedd 2008 a 2009.

Mae’r amcangyfrifon wedi eu seilio ar y 30ain o Fehefin yn y flwyddyn a nodir.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 2001 a 2009, cynyddodd canran y bobl yng Nghymru sydd o grwpiau ethnig lleiafrifol o 2.1 y cant i 4.1 y cant.
  • Y grŵp ethnig lleiafrifol mwyaf yng Nghymru yw’r grŵp Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig. Yn 2009, roedd 1.8 y cant o boblogaeth Cymru yn perthyn i’r  grŵp hwn.
  • Ar lefel awdurdod lleol yn 2009, roedd canran mwyaf y bobl sydd o grwpiau ethnic lleiafrifol yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg ac Abertawe.

Nodyn pwysig am ddibynadwyedd amcangyfrifon ar gyfer ardaloedd is-genedlaethol

Mae'r amcangyfrifon yma yn ystadegau 'arbrofol' a dylid eu defnyddio felly â gofal addas ac ymwybyddiaeth o'u cyfyngiadau. Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus pan yn dehongli'r amcangyfrifon ar gyfer ardaloedd is-genedlaethol, yn benodol ar gyfer ardaloedd lle mae llifau ymfudo mewnol uchel.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu