Skip to content
Ystadegau

Y boblogaeth 0-19 mlwydd oed yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2008
  • Cyfnod dan sylw: 1991-2031
Adroddiad yn dadansoddi amcangyfrifon poblogaeth ac amcanestyniadau ar gyfer y rhai 19 oed ac iau.

Mae’r ystadegau ar y boblogaeth 0-19 mlwydd oed yn cynnwys data ar gyfer y Deyrnas Unedig, Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae’n dadansoddi tueddiadau yn y boblogaeth rhwng 1991 a 2007 ac amcanestyniadau o’r boblogaeth 0-19 mlwydd oed rhwng 2008 a 2031.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r boblogaeth 0-19 mlwydd oed yng Nghymru wedi bod yn lleihau ers oddeutu 1999, ac amcanestynnir y bydd y boblogaeth hon yn parhau i leihau tan 2014 pan fydd yn cyrraedd ei lefel isaf, bydd y boblogaeth yn codi wedyn tan 2026, cyn lleihau’n raddol o’r flwyddyn honno ymlaen.
  • Mae cynnydd wedi bod yn nifer y plant 0-4 blwydd oed yn y blynyddoedd diwethaf, a fydd, yn ei dro, yn arwain yn raddol at gynnydd yn nifer y plant oedran cynradd ac yna yn nifer y plant oedran uwchradd.
  • Bydd effeithiau’r cynnydd diweddar yn nifer y genedigaethau yn cael eu cario ymlaen dros gyfnod yr amcanestyniadau, gan arwain at gynnydd yn nifer y plant ym mhob grŵp oedran.
  • Mae’r tueddiadau ar gyfer pob grŵp oedran yn debyg yn ardaloedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol Cymru, er bod y trobwyntiau i’w gweld mewn blynyddoedd gwahanol.

Nodyn diwygio

Fe ddiwygiwyd amcanestyniadau 2002-2008 ym mis Mai 2010 fel rhan o brosiect ONS i wella data poblogaeth ac ymfudiad (IMPS).

Mae’r allbwn yma wedi ei seilio ar y data poblogaeth ac ymfudiad sydd heb ei ddiwygio ac felly dylid ei drin â gofal.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu