Skip to content
Ystadegau

Dangosyddion perfformiad ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2006
  • Cyfnod dan sylw: 2005-06
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am unedau, rhenti, ôl-ddyledion ac atgyweiriadau.

Pwyntiau allweddol

  • Bod 524 o unedau gwag ddiwedd Mawrth 2006, sy'n llai nag 1 y cant o gyfanswm nifer yr unedau a reolir.
  • Ar 31 Mawrth 2006 roedd tua 63,000 o denantiaid, 47 y cant ohonynt mewn dyled gyda'u rhent.
  • Yn ystod 2005-06 ymatebodd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i 97 y cant o'r anghenion atgyweirio brys, ar gyfartaledd, a hynny o fewn yr amser targed.
  • Cynyddodd nifer y llety a osodwyd i'r digartref 37 y cant yn ystod 2005-06, o 1,087 i 1,487.
Yn sgil y ffaith bod Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru yn casglu Dangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Landlordiaid ar gyfer Cymdeithasau Tai, penderfynwyd na fydd y Cynulliad yn casglu Dangosyddion Perfformiad Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig bob blwyddyn o hyn allan. O ganlyniad, hwn fydd y datganiad terfynol ar Ddangosyddion Perfformiad ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu