Skip to content
Ystadegau

Pobl a Thrwyddedu a Pherchenogaeth Cerbydau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Hydref 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2012
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gartrefi heb fynediad i gar, pobl heb drwydded yrru, profion gyrru a bathodynnau parcio cerbydau.

2013 wedi’i ohirio

Mae’r adroddiad hwn wedi’i ohirio gan nad oes lawer o wybodaeth newydd wedi dod ar gael am berchnogaeth cerbydau a phobl ers yr argraffiad mwyaf diweddar. O ganlyniad, rydym yn ail-ystyried y wybodaeth a gyhoeddir ynglŷn â phobl a thrafnidiaeth a byddwn yn hysbysu ac ymgynghori gyda defnyddwyr maes o law.

Prif bwyntiau, 2012

  • Wedi’i gyfartalu dros y ddwy flynedd 2011 a 2012, dangosa’r Arolwg Teithio Cenedlaethol (NTS) nad oedd tua 24 y cant o aelwydydd yng Nghymru yn berchen ar gar, roedd 40 y cant yn berchen ar un car a 36 y cant yn berchen ar ddau gar.
  • Ar ddiwrnod y cyfrifiad, nid oedd gan 23 y cant o aelwydydd yng Nghymru gar neu fan ar yr aelwyd. Mae hyn yn codi i 34 y cant o aelwydydd rhiant sengl, 45 y cant o aelwydydd un person, 44 y cant o aelwydydd sy’n rhentu’n gymdeithasol neu breifat, a 35 y cant o aelwydydd heb fod yn wyn, h.y. bod person cyswllt yr aelwyd yn perthyn i grŵp ethnig heb fod yn wyn.
  • Wedi’i gyfartalu dros y ddwy flynedd 2011 a 2012, awgryma’r NTS bod gan tua 80 y cant o wrywod 17 oed a throsodd drwydded gyrru; o’i gymharu â 67 y cant o fenywod.
  • Roedd 59 mil o brofion gyrru ymarferol wedi’u gweinyddu yng Nghymru yn 2012-13. Mae hyn 6 mil yn llai nag yn 2011-12 a 28 mil yn llai nag yn 2006-07, y flwyddyn uchaf mwyaf diweddar ar gyfer profion yng Nghymru.
  • Ar 31 Mawrth 2013, roedd 202 mil o fathodynnau parcio cerbyd wedi’u dyrannu i unigolion a 1,500 wedi’u dyrannu i sefydliadau.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu