Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwefror/Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gwelwyd gostyngiad yng nghanran y cleifion oedd wedi treulio mwy na phedair awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Mawrth, i'r lefel isaf ar gofnod erioed.  Roedd nifer y cleifion a dreuliodd fwy na 12 awr yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys wedi cynyddu ers mis Chwefror a dyma’r uchaf ar gofnod erioed. Roedd nifer y galwadau bob dydd ar gyfartaledd i’r gwasanaeth ambiwlans yn fwy na 1,300 am y 6ed mis yn olynol, ac mae’r targed yn dal i gael ei gyrraedd.

O ran gofal wedi'i drefnu, mae amseroedd aros am therapi wedi gwella eto yn ystod y mis, ac mae nifer y bobl sy’n aros dros 14 wythnos bellach ar ei hisaf ers mis Awst 2011.  Gwelwyd gostyngiad hefyd yn nifer y cleifion a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig penodol, gostyngiad o ychydig dros draean yn ystod y mis i’r isaf ers mis Tachwedd 2010. Cafwyd ychydig o welliant ym mherfformiad y broses Atgyfeirio a Thriniaeth.

Gwelwyd canran y bobl oedd yn dechrau triniaeth canser o fewn yr amser targed yn cynyddu ym mis Chwefror ar gyfer y ddau lwybr.

Gwelwyd gwelliant yn y perfformiad ar gyfer y rheini a oedd yn aros llai na 4 wythnos am apwyntiad claf allanol cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed(CAMHS) ym mis Chwefror. Mae gweddill y targedau ar gyfer gofal wedi’i drefnu a gofal heb ei drefnu yn parhau i gael eu methu.

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn y rhan fwyaf o amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Fodd bynnag, roedd yr amseroedd aros yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys ar eu hiraf ar gofnod. Roedd nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu yn ystod y mis i 399, gan barhau i fod yn isel o gymharu â’r tuedd yn y tymor canolig.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu