Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol o Sgiliau Oedolion Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl rhyw, oedran, cyflogaeth, incwm yr aelwyd, lefel cymhwyster, yr iaith Gymraeg a lefelau llythrennedd a rhifedd.

Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod 2010, gan asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd cyffredinol oedolion (16-65 oed) yng Nghymru (drwy gyfrwng y Saesneg), a sgiliau llythrennedd Cymraeg oedolion sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Cynlluniwyd yr arolygon cymaint ag oedd yn ymarferol bosibl i ailadrodd arolygon tebyg a gynhaliwyd yn 2004/05, er mwyn ystyried newidiadau o ran lefelau sgiliau.

Pwyntiau allweddol

Canlyniadau cyffredinol (o'r arolwg Saesneg)

  • Bu gwelliant o ran lefelau llythrennedd: aseswyd bod gan 12 y cant o oedolion lythrennedd Lefel Mynediad neu'n is, gostyngiad o 25 y cant yn 2004.
  • Aseswyd bod 29 y cant o oedolion ar Lefel 1 (37 y cant yn 2004) a 59 y cant ar Lefel 2 neu'n uwch (cynnydd o 38 y cant yn 2004).
  • Prin yw'r newid o ran lefelau rhifedd: aseswyd bod gan 51 y cant o oedolion rifedd Lefel Mynediad neu'n is, canran debyg i'r 53 y cant yn 2004.
  • Aseswyd bod 29 y cant ar Lefel 1 (25 y cant yn 2004) a 21 y cant ar Lefel 2 neu'n uwch (22 y cant yn 2004).
  • Roedd lefelau llythrennedd a rhifedd yn uwch ymhlith pobl gyflogedig, y rheini â lefelau incwm uchel yn y cartref, y rheini â chymwysterau uwch, ac ymhlith y grwpiau oedran hŷn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu