Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a'r hawl i brydau am ddim

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Data sy’n cyflwyno canlyniadau profion cyfanredol ar gyfer pob disgybl ym mlynyddoedd 2 i 9.

Mae hyn yn ategu allbynnau tebyg eraill yn edrych ar yr asesiadau athrawon a chanlyniadau CA4  ac absenoldeb gan hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Mae’r prif ganlyniadau o'r profion cenedlaethol darllen a rhifedd 2017 yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst 2017. Mae'r Atodiad i'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth cefndir ac ansawdd pwysig ar gyfer y profion a dylid ei ddarllen ar y cyd â'r data yn y datganiad hwn.

Cymaroldeb

Mae sgorau safonedig yn ôl oedran yn darparu mesur o berfformiad cymharol yn unig. Mae sgôr o dros 115 yn nodi canlyniadau prawf sydd yn uwch na’r rhai ar gyfer rhan fwyaf y plant o’r un oedran. Mae sgôr o rhwng 85 ac 115 yn nodi canlyniadau prawf sydd yn cyfateb i ran fwyaf y plant o’r un oedran. Mae sgôr is na 85 yn nodi canlyniadau prawf sydd yn is na’r rhai ar gyfer rhan fwyaf y plant o’r un oedran.

Mae’r canlyniadau ar gyfer pob grŵp blwyddyn a phrofi wedi'u safoni yn annibynnol bob blwyddyn. Felly, ni all y data yn y datganiad hwn gael ei ddefnyddio i gymharu perfformiad cymharol o ddisgyblion rhwng y gwahanol brofion.

Nodwch gan fod y data wedi'u safoni yn annibynnol bob blwyddyn, ni ellir cymharu’r canlyniadau dros amser.

Canlyniadau allweddol ar gyfer 2017

  • Ar y cyfan, mae perfformiad disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim (eFSM) yn is na disgyblion sydd ddim a’r hawl ym mhob un o’r profion cenedlaethol.
  • Mae disgyblion eFSM o gwmpas tair gwaith yn llai tebygol i gyflawni sgôr safonedig yn ôl oedran o dros 115 yn y profion cenedlaethol.
  • Mae disgyblion eFSM mwy na dwywaith mwy tebygol o gyflawni sgôr safonedig yn ôl oedran o is na 85 yn y profion cenedlaethol.
  • Mae’r bwlch mewn perfformiad ar gyfer sgorau safonedig yn ôl oedran rhwng 85 ac 115 yn amrywio rhwng 4 a 7 pwynt canran ar draws y gwahanol brofion. Mae hyn yn is na’r bwlch yn yr ystod sgorau ‘dros 115’ ac ‘is na 85’.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu