Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Sail-2016
Adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), ar amcanestyniadau seiliedig ar dueddiadau poblogaeth yn ôl oedran a rhyw.

Pwyntiau allweddol

  • Disgwylir i boblogaeth Cymru gynyddu 3.1 y cant i 3.21 miliwn erbyn 2026 a 4.6 y cant i 3.26 miliwn erbyn 2041.
  • Disgwylir i nifer y plant o dan 16 oed gynyddu i 568,000 erbyn 2026 cyn gostwng rhwng 2026 a 2041, gyda phoblogaeth o 549,000 yn 2041. Disgwylir i gyfanswm nifer y plant ostwng 1.5 y cant rhwng 2016 a 2041.
  • Disgwylir i nifer y bobl 16-64 oed gynyddu 81,000 (4.2 y cant) rhwng 2016 a 2041.
  • Disgwylir i nifer y bobl 65 oed a throsodd gynyddu 232,000 (37 y cant) rhwng 2016 a 2041.

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi. Bydd tablau StatsCymru yn dilyn o fewn 48 awr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn:0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu