Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Boddhad Dysgwyr Cenedlaethol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Gorffennaf 2009
Un o rannau pwysig cyflawni ein cyfrifoldebau i ddysgwyr yw deall yn union beth yw anghenion a phrofiadau’r dysgwyr, a defnyddio a rhannu’r wybodaeth hon er mwyn gwella’n barhaol, amrywiaeth ac ansawdd y ddarpariaeth.

Felly, fe gomisiynwyd arolwg er mwyn gweld pa mor fodlon oedd dysgwyr ôl-16 ar eu profiadau dysgu.

Cynhaliwyd yr arolwg rhwng mis Gorffennaf a mis Awst 2003 a bu’n ymwneud â mwy na 6,200 o ddysgwyr o’r meysydd hyn addysg bellach, dysgu yn y gwaith a dysgu wedi’i achredu.

Cynhaliwyd cyfres o weithdai gyda darparwyr er mwyn lledaenu darganfyddion yr arolwg, gyda’r bwriad o ddefnyddio’r darganfyddion i gynorthwyo i wella’r safonau ansawdd yn eu darpariaeth eu hunain.  Cafodd adroddiad ar wahân ei lunio, a oedd yn rhoi sylw amlwg i’r arferion gorau mewn amrywiaeth o feysydd, fel marchnata, cefnogi dysgwyr a rheoli dysgu.

Taflenni ffeithiau

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn yn cyfeirio’n gyflym at y graddau bodlonrwydd ac ansawdd ar gyfer y gwahanol fathau o ddysgwr.

Mae pob un o’r taflenni gwaith yn rhoi gwybodaeth bennawd am:

  • y boddhad cyffredinol gyda’r profiad o ddysgu
  • y boddhad gyda’r addysgu/hyfforddiant
  • yr hyn a ddisgwyliwyd o’r dysgu
  • cyn dechrau ar y cwrs
  • y problemau a gafwyd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu