Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad cenedlaethol o Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2017
Nod y rhaglen, sef Dechrau’n Deg, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant yn y cymunedau mwyaf difreintiedig.

Mae’n cynnig gofal o safon ar gyfer plant 2-3 oed i rieni sy’n gymwys, cymorth rhianta, gwasanaeth ymwelwyr iechyd gwell a chymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Bydd negeseuon o’r adroddiadau yn cael eu defnyddio i fwydo mewn i weithrediad Dechrau’n Deg yn y dyfodol.

Adroddiadau diweddaraf

Deilliannau addysgol

Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2017

Mae dau brif nod i’r gwerthusiad hwn:

  • datblygu dull dadansoddol o werthuso Dechrau’n Deg gan ddefnyddio setiau data presennol 
  • ceisio pennu a yw byw mewn ardal Dechrau’n Deg yn gysylltiedig â deilliannau addysgol.

Mae’r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata o Gronfa Ddata Genedlaethol y Disgyblion. Felly, mae ffocws y dadansoddiad ar archwiliad o bresenoldeb a deilliannau addysgol cymharol plant sydd wedi’u lleoli mewn ardaloedd Dechrau’n Deg.

Ymchwil ansoddol gyda theuluoedd Dechrau'n Deg: Adroddiad Cam 2

Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2017

Dyma'r ail adroddiad o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni Dechrau'n Deg. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy gydol eu hymwneud a’r rhaglen.

Nodir yn yr adroddiad ganfyddiadau’r ail flwyddyn o waith maes yn seiliedig ar 72 o gyfweliadau gyda theuluoedd a chwe chyfweliad gyda chydlynwyr Dechrau’n Deg a staff. Mae’n disgrifio profiadau Dechrau’n Deg ac yn nodi rhagdybiaethau rhieni am yr hyn y byddent yn dymuno ei weld ar eu cyfer hwy eu hunain a’u teuluoedd.

Cyswllt

I gael gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso Dechrau'n Deg

E-bost: hayley.collicott@cymru.gsi.gov.uk

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Rhaglen Dechrau'n Deg

E-bost: flyingstart2@cymru.gsi.gov.uk 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu