Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad cenedlaethol o Deuluoedd yn Gyntaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Medi 2015
Cynlluniwyd Teuluoedd yn Gyntaf er mwyn gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n pwysleisio ymyrryd yn fuan ac atal problemau mewn teuluoedd, yn enwedig y rheini sy’n byw mewn tlodi

Bydd negeseuon o’r adroddiadau yn cael eu defnyddio i lunio’r ffordd y bydd rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

Adroddiad blwyddyn 3

Roedd y gwerthusiad tair blynedd yn ceisio ateb nifer o gwestiynau yn ymwneud â’r rhaglen, gan gynnwys:

  • a yw cynllun y rhaglen yn addas i’r diben
  • asesiad o’r modd y mae’r rhaglen yn cael ei gweithredu
  • safon gweithredu’r rhaglen; effaith y rhaglen ar deuluoedd
  • effaith y rhaglen ar y boblogaeth yn gyffredinol.

Yn fwyaf penodol, bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys:

  • adolygiad o’r cyd-destun polisi
  • adolygiad o gynnydd wrth weithredu Teuluoedd yn Gyntaf
  • asesiad o effeithiau a chanlyniadau’r rhaglen, dair blynedd ers ei rhoi ar waith
  • ystyriaeth o gynllun y rhaglen, ac a yw’n addas i’r diben ac yn cyflawni ei nod mewn perthynas â’r sail resymegol dros ymyrryd
  • enghreifftiau o arferion da wrth weithredu Teuluoedd yn Gyntaf.

Cyswllt

I gael gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso

Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru
Ffôn: 0300 025 3111

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

Ebost: familiesfirst@llyw.cymru
Ffôn: 0300 025 7677

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu