Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Rhaglen Dreigl yr Arolwg Deiet a Maetheg Cenedlaethol (RhD ADMC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Rhagfyr 2015
Mae RhD ADMC yn rhaglen barhaus o waith maes a ddyluniwyd i asesu deiet, lefel maethynnau a statws maethol y boblogaeth gyffredinol 1.5 oed neu hŷn sy'n byw mewn aelwydydd preifat yn y DU.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig gwybodaeth gefndirol am yr arolwg, gan gynnwys samplu a methodoleg, ac yn cyflwyno rhai o'r canfyddiadau o adroddiad cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 Cymru ar y bwyd sy'n cael ei fwyta, lefelau maethynnau a statws maethol.

Mae'r adroddiad yn ffurfio rhan o gyfres o gyhoeddiadau, a’r cyntaf o'r rhain oedd adroddiad cyfunol y DU yn cwmpasu Blynyddoedd 1 i 4 (2008/9 i 2011/12). Dilynwyd hwn gan adroddiadau'r Alban a Gogledd Iwerddon ar gyfer yr un cyfnod o amser.

Canlyniadau cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 yw'r data cynrychiadol cyntaf sydd wedi bod ar gael i Gymru drwy RhD ADMC. Bydd y data'n llywio goruchwyliaeth faethol yng Nghymru; yn helpu i werthuso polisïau cyfredol; ac yn llywio polisïau'r dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae RhD ADMC yn cynnig data o ansawdd uchel ar y mathau a'r symiau o fwyd sy'n cael ei fwyta gan unigolion, ac o hyn gellir amcangyfrif lefelau maethynnau ar gyfer y boblogaeth. Mae'r prif adroddiad yn cyflwyno canlyniadau wedi’u cyfuno ar gyfer Blynyddoedd 2 i 5 RhD ADMC ar gyfer sampl Cymru, ac mae wedi'i ddylunio i fod yn genedlaethol gynrychiadol. Mae'n dilyn yr un fformat, yn gyffredinol, ag adroddiad cyfunol Blynyddoedd 1 i 4 y DU gan gynnwys y mathau a'r symiau o fwyd sy'n cael ei fwyta, ac yn cymharu lefelau bwydydd allweddol a maethynnau yng Nghymru (Blynyddoedd 2 i 5 wedi’u cyfuno) â'r DU yn ei chyfanrwydd (Blynyddoedd 1 i 4 wedi’u cyfuno) a thrwy gyfrif cyfwerthedd incwm cartrefi a mynegai amddifadedd. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau o fynegai gwaed statws maethol a gwybodaeth am Fynegai Màs y Corff (BMI), pwysedd gwaed, lefelau colesterol y gwaed a nodweddion demograffig-gymdeithasol y cyfranogwyr.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu