Skip to content
Ystadegau

Asesiadau athrawon y cwricwlwm cenedlaethol o'r pynciau di-graidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
  • Diweddariad nesaf: Awst 2018
Adroddiad blynyddol yn edrych ar gyflawniadau disgyblion yn y pynciau di-graidd yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3, gan gynnwys gwybodaeth yn ôl rhyw, pwnc a lefel cyrhaeddiad.

Mae’r ystadegau ar gyrhaeddiad ym mhynciau di-graidd yn cynnwys data terfynol ar gyfer asesiadau athrawon Cymru 2017..

Pwyntiau allweddol

Cyfnod Allweddol 3

  • Ers 2016 bu cynnydd yn y ganran o ddisgyblion a gyrhaeddodd y lefel ddisgwyliedig (Lefel 5 neu uwch) ym mhob pwnc. Roedd y cynnydd mwyaf yng Nghymraeg Ail Iaith (2.0 pwynt canran).
  • Yn 2017, amrywiodd y ganran o ddisgyblion a gyrhaeddodd y lefel ddisgwyliedig o 93.9 y cant yn Nhechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) i 83.8 y cant yng Nghymraeg Ail Iaith.
  • Mae perfformiodd merched yn well na bechgyn ym mhob pwnc; yr oedd y bwlch mwyaf yng Nghymraeg Ail Iaith (gwahaniaeth o 12.0 pwynt canran).

Cyfnod Allweddol 2

Yn 2017, cyrhaeddodd 80.9 y cant o ddisgyblion y lefel ddisgwyliedig (lefel 4 neu uwch) yng Nghymraeg Ail Iaith, o’i gymharu â 77.9 y cant yn 2016.

Data pellach

Bydd dadansoddiad pellach o'r canlyniadau a ddangosir yn y datganiad hwn yn ôl awdurdod lleol, rhyw, a lefel cyrhaeddiad ar gael ar StatsCymru. Mae tablau gwybodaeth meincnodi hefyd ar gael ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (pynciau craidd a phynciau di-graidd), a chyhoeddir hwy ochr yn ochr â’r datganiad yma.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu