Skip to content
Ystadegau

Camau ildio meddiant morgais a gorchmynion ildio meddiant landlordiaid

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2018
 • Cyfnod dan sylw: Hydref i Rhagfyr 2017
 • Diweddariad nesaf: 11 Mai 2018
Adroddiad chwarterol, a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr hawliadau meddiant a gyflwynir a hawliadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.

Hydref i Rhagfyr 2017

Dyddiad rhyddhau: 08 Chwefror 2018

Nid yw’r ffigyrau meddiant yn dynodi nifer y cartrefi sydd wedi cael eu hailfeddiannu, oherwydd nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu, a gall ailfeddiannu ddigwydd heb orchymyn llys. Fodd bynnag ceir isod wybodaeth ar nifer y gwarantau meddiant a nifer yr ailfeddiannu gan feili llys yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol(1)(2)

Camau meddiant morgais
 • Ar sail blynyddol, yn gyffredinol, gostyngodd nifer y ceisiadau meddiant morgais a godwyd a nifer y gorchmynion a wnaed yn y llysoedd sirol yng Nghymru rhwng 2008 a 2016. Fodd bynnag, yn ystod 2017 cynyddodd nifer y ceisiadau 2 y cant a chynyddodd nifer y gorchmynion 8 y cant ar y flwyddyn flaenorol.
 • Yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, gwnaethpwyd 317 o geisiadau meddiant morgais, gostyngiad o 11 y cant ar yr un chwater yn 2016(3). Gwnaed 212 o archebion meddiant yn ystod y chwater, 18 y cant yn uwch na’r flwyddyn flaenorol.
 • Ar sail flynyddol, gostyngodd nifer y gwarantau meddiant morgais a nifer yr ailfeddiannu o forgeisi gan feili llys rhwng 2008 a 2016. Yn ystod 2017, parahodd gwarantau i ostwng tra chynyddodd nifer yr ailfeddiannau 2 y cant.
 • Yn ystod Hydref i Ragfyr 2017 rhoddwyd 275 gwariant meddiant morgais sydd yn debyg i’r ffigwr yn yr un chwater yn ystod 2016.  Yn ystod y chwarter, cynyddodd nifer yr adfeddiannau morgais gan beiliaid llys o 6 y cant (i 99).
Camau meddiant landlordiaid
 • Cynyddodd niferoedd y ceisiadau meddiant a godwyd gan landlordiaid a’r gorchmynion a wnaed o 4 y cant yn 2017 ill dau, yn dilyn gostyngiadau dros y dair blynedd blaenorol.
 • Gwnaethpwyd 1,228 o geisiadau meddiant yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, cynnydd o 1 y cant o’r un chwater yn ystod 2016. Gwnaethpwyd 1,126 o orchmynion meddiant landlordiaid yn ystod yr un chwater, 3 y cant yn uwch o gymharu a’r flwyddyn flaenorol. Gwnaed 70 y cant o geisiadau a 72 y cant o orchmynion ar ran landlordiaid cymdeithasol.
 • Yn dilyn gostyngiadau yn y 2 flynedd flaenorol, cynyddodd nifer y gwarantau meddiant landlordiaid 6 y cant yn ystod 2017. Ar sail blynyddol, parahodd nifer yr ailfeddiannu gan feili llys  i ostwng yn ystod 2017.
 • Roedd nifer y gwarantau meddiant landlordiaid a gyhoeddwyd yn ystod Hydref i Ragfyr 2017, 18 y cant  yn uwch na’r un chwater yn ystod 2016 (i 597). Roedd nifer yr adfeddiannau landlordiaid gan beilïaid llys sirol yn ystod y chwarter i fyny 6 y cant (i 308).
 • Yn ystod y chwarter, gwnaed 77 y cant o warantau meddiant landlordiaid a 58 y cant o ailfeddiannu gan landlordiaid ar ran landlordiaid cymdeithasol.

Nodiadau

(1) Ni wnaed cymhwysiad tymhorol ar y ffigurau.
(2) Nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML).
(3) Noder fod y ffigyrau ar gyfer Hydref i Rhagfyr 2017 yn ffigyrau dros dro.

Mae'r bwletin a’r tablau sy'n cyd-fynd ar gael ar wefan y GOV.UK.

2000-01 i 2015-16

Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2016

Mae’r adroddiad yma yn darparu dadansoddiad dyfnach ar gamau ildio meddiant morgais a landlordiaid (cymdeithasol a phreifat) a gymerwyd yn llysoedd sirol Cymru. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar yr ystadegau a gasglwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac a gyhoeddir yn eu datganiad chwarterol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu