Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 1 Gorffennaf 2015 i 30 Mehefin 2016
Mae’r amcangyfrifon canol blwyddyn yn cyfeirio i’r boblogaeth ar 30 Mehefin o’r flwyddyn a gyfeiriwyd ati ac fe’u cyhoeddir yn flynyddol.

Rhain yw’r set swyddogol o amcangyfrifon poblogaeth am y DU a’i wledydd cyfansoddol, rhanbarthau a siroedd Lloegr, ac awdurdodau lleol a’u ardaloedd cyfwerth.

Seiliwyd y pennawd hwn ar amcangyfrifon poblogaeth diwygiedig ar gyfer Cymru a Lloegr, canol-2012 i ganol-2016 a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae gwelliannau methodolegol wedi'u gweithredu gan ganiatáu creu cyfres newydd o amcangyfrifon o Gyfrifiad 2011 ymlaen. Mae'r ffigurau diwygiedig hyn yn cynnwys amcangyfrifon newydd o fewnfudo rhyngwladol ar gyfer awdurdodau lleol a dibynyddion lluoedd arfog tramor.

Er bod amcangyfrifon lefel ranbarthol, sirol ac awdurdodau lleol wedi newid, mae amcangyfrifon lefel genedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr wedi cael eu cynnal yn gyson felly ni effeithir ar ddatganiadau cenedlaethol fel amcanestyniadau cenedlaethol o’r boblogaeth sail-2016.

Pwyntiau allweddol

  • Ar 30 Mehefin 2016 amcangyfrifwyd yr oedd 3,113,000 o bobl yn byw yng Nghymru.
  • Amcangyfrifwyd bod mwy o bobl 65 oed a throsodd yn byw yng Nghymru (635,000) na phlant 0 i 15 oed (557,000).

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd y SYG yn eu cyhoeddi. Bydd tablau StatsWales yn dilyn o fewn 48 awr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu