Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwneud gwell defnydd o ddata presennol

Bookmark and Share

Ymchwil Weithredol

Ymchwil Weithredol (OR) yw set o dechnegau y gellir eu defnyddio i gynorthwyo gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr i wneud penderfyniadau gwell mewn sefyllfaoedd cymhleth.

Mae hyn yn y bôn yn golygu creu modelau mathemategol o sefyllfaoedd neu wasanaethau 'byd go iawn'. Dull cyffredin yn y degawdau diwethaf gyda datblygiadau mewn TG yw'r defnydd o fodelau efelychu cyfrifiadurol. Fel hyn gallai OR helpu i nodi ffyrdd y gallai system neu wasanaeth gael eu gwella neu i brofi opsiynau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth newydd neu archwilio sut mae'r system yn gweithio.

Mae rhai manteision o ddefnyddio technegau OR

  • Gellir datblygu senarios 'Beth os' i ddangos beth fyddai'n digwydd pe bai system yn cael ei newid mewn ffordd arbennig ee pe bai staff neu gerbydau yn cael eu defnyddio'n wahanol, heb dreialon 'byd go iawn' costus.
  • Mae'r ffaith y gallai efelychiadau gael eu cyflwyno yn weledol ac yn ddeinamig mewn ffordd nad yw'n dechnegol yn gallu helpu pobl nad ydynt yn ddadansoddwyr i ddelweddu materion a amlygwyd mewn system neu oblygiadau newidiadau arfaethedig yn haws.
  • Gallai modelau neu efelychiadau effeithiol ddal i gael eu datblygu hyd yn oed pan nad yw rhywfaint o ddata ar gael ar hyn o bryd drwy ddefnyddio gwybodaeth arbenigol.  Gallai dadansoddiad o sensitifrwydd ynghylch rhagdybiaethau arbenigol o'r fath bennu'r angen i gasglu data gwirioneddol.

Am ragor o wybodaeth am OR a'i ddefnydd mewn Llywodraeth ewch i wefan Government Operational Research Service (dolen allanol).

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu