Skip to content
Ystadegau

Gwariant alldro refeniw yr awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Hydref 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2013-14
Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben. Bydd data yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad newydd ‘Refeniw a gwariant cyfalaf alldro awdurdodau lleol’.

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl y math o wasanaeth ac awdurdod lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm y gwariant refeniw crynswth ar gyfer 2013-14, fel y'i cofnodwyd gan awdurdodau lleol Cymru, gan gynnwys awdurdodau'r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol, oedd £8.0 biliwn, sy’n gynnydd o 1.4% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Roedd gwariant refeniw crynswth y pen yng Nghymru (gan gynnwys heddlu a thân) yn £2,604.
  • Gwasanaethau addysg oedd yn gyfrifol am 33% o’r cyfanswm gwariant crynswth, gwasanaethau cymdeithasol 20%, heddlu 8% a gwasanaethau tân 2%.
  • Roedd cyfanswm grantiau penodol a grantiau arbennig yn £2.1 biliwn ac yn cyfrif am 26% o gyfanswm gwariant crynswth yn 2013-14.
  • Gwelwyd cynnydd o 2.7% yn y gwariant refeniw net yn 2013-14, h.y. heb gynnwys grantiau penodol a grantiau arbennig.
  • Cymerodd awdurdodau lleol £4 miliwn o’u cronfeydd wrth gefn yn 2013-14. Dyma’r ail flwyddyn yn olynnol i awdurdodau lleol gymryd o’u cronfeydd wrth gefn.
  • Y grant cynnal refeniw oedd yn gyfrifol am 56% o'r gofynion cyllidebol ledled Cymru gyda’r dreth gyngor yn gyfrifol am 23% ac ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu am 17%. Grant yr heddlu o’r Swyddfa Gartref oedd yn gyfrifol am y 4% a oedd yn weddill.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu