Skip to content
Ystadegau

Cyllideb refeniw awdurdodau lleol a rhagolygon gwariant cyfalaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 21 Mehefin 2018
Adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm crynswth gwariant refeniw cyllidebol awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2017-18 yw £7.9 biliwn, sy’n gynnydd o 1.4% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Bu cynnydd o 1.4%, neu £96 miliwn, yn y gwariant wedi'u cyllidebu gan y cynghorau sir a'r cynghorau bwrdeistref sirol, tra bu cynnydd o 1.1% yng ngwariant yr heddlu ar gyfartaledd. Bu cynnydd cyfartalog o 2.0% yng ngwariant y gwasanaethau tân cynnydd o 6.1% yng ngwariant awdurdodau'r parciau cenedlaethol.
  • Yn 2017-18, yn ôl awdurdodau lleol Cymru, rhagwelir mai cyfanswm y gwariant cyfalaf, gan gynnwys awdurdodau’r heddlu, yr awdurdodau tân ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yw £1,345 miliwn. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli cynnydd  flwyddyn ar flwyddyn o £95 miliwn neu 8%.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu