Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol Cymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 6 Hydref 2016
 • Cyfnod dan sylw: sail-2014
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ryw, genedigaethau, marwolaethau, mudo, cyfraddau ffrwythlondeb a disgwyliad oes.

Mae’r datganiad hwn yn cyflwyno canlyniadau’r prif amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol i Gymru, yn seiliedig ar ffigurau 2014. Mae’r rhagdybiaethau wedi’u seilio ar dueddiadau’r gorffennol. Nid yw amcanestyniadau sy’n cael eu gwneud fel hyn yn ystyried effeithiau polisïau llywodraeth leol na’r llywodraeth ganolog ar lefelau na dosbarthiad y boblogaeth yn y dyfodol; maent yn dangos beth fydd y sefyllfa debygol os bydd y tueddiadau hyn yn parhau.

Mae’r amcanestyniadau hyn, sy’n seiliedig ar ffigurau 2014, yn amcanestyniadau ar sail tueddiadau ar gyfer y cyfnod o 25 o flynyddoedd o 2014 i 2039. Gan eu bod yn seiliedig ar dueddiadau, mae llai o sicrwydd yn eu cylch wrth iddynt gael eu cymhwyso ymhellach i’r dyfodol. Maent wedi’u seilio ar yr amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 2014, sef yr amcangyfrifon poblogaeth cyntaf i gael eu seilio ar Gyfrifiad 2011. Maent hefyd yn cynnwys yr amcanestyniadau poblogaeth ac ymfudo diwygiedig ar gyfer canol 2004 hyd canol 2014 a gafodd eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 2016.

Pwyntiau allweddol

Y Newid Rhagamcanol yn y Boblogaeth

 • Amcanestynnir Caerdydd yn cynyddu i'r eithaf, i fyny 26% gyda Wrecsam y mwyaf nesaf ar 10%.
 • Amcanestynnir y bydd poblogaeth Powys yn gostwng y mwyaf i lawr 8% .
 • Amcanestynnir y bydd poblogaethau Gwynedd, Wrecsam, Ceredigion, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Chasnewydd yn cynyddu’n raddol rhwng 2014 a 2039.
 • Amcanestynnir y bydd poblogaethau Ynys Môn, Blaenau Gwent a Phowys yn gostwng yn raddol rhwng 2014 a 2039.
 • Amcanestynnir y bydd poblogaethau Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Caerffili a Sir Fynwy yn cynyddu nid gostwng, ond yn parhau’n uwch yn 2039 nag yn 2014.
 • Amcanestynnir y bydd poblogaethau Sir Benfro, Torfaen a Merthyr Tudful yn cynyddu nid gostwng, ac y bydd yn is yn 2039 nag yn 2014.

Mudo tybiedig

 • O dan y prif amcanestyniadau, mae’r rhagdybiaethau mudo yn seiliedig ar y cyfnod 5 mlynedd hyd at ganol 2014.
 • Mae mudo rhyngwladol net yn amrywio rhwng 400 a -100 yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol ac eithrio Caerdydd (900), Abertawe (800), a Gwynedd (500).

Genedigaethau a marwolaethau rhagamcanol

 • Yn ystod y flwyddyn o ganol 2014 i ganol 2015, roedd mwy o farwolaethau na genedigaethau mewn tua thraean o awdurdodau lleol.  
 • Erbyn diwedd cyfnod yr amcanestyniadau, amcanestynnir y bydd mwy o farwolaethau na genedigaethau mewn tua dwy ran o dair o’r awdurdodau lleol. 

Amcanestyniadau amrywiadol

 • Mae’r gwahaniaethau rhwng yr ‘amrywiolyn uchel’ a’r prif amcanestyniad ar gyfer awdurdodau lleol tua 4,600 ar gyfartaledd, a’r gwahaniaeth rhwng yr ‘amrywiolyn isel’ a’r prif amcanestyniad tua 5,900 yng nghanol 2039.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu