Skip to content
Ystadegau

Arolwg cyfleoedd lywyd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ionawr 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Adroddiad, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n edrych ar anabledd o safbwynt rhwystrau cymdeithasol i gymryd rhan.

Mae’r Life Opportunities Survey (LOS) yn arolwg cenedlaethol newydd a phwysig o sefyllfa pobl anabl ym Mhrydain. Fe’i cynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ran y Swyddfa dros Faterion Pobl Anabl.

Arolwg hydredol yw hwn sy’n golygu y bydd yn dilyn profiadau pobl anabl dros gyfnod o amser i asesu eu sefyllfa wrth iddynt symud o un cyfnod allweddol yn eu bywydau i gyfnod arall, fel o fod yn blentyn i fod yn oedolyn, neu wrth ddechrau a gadael swyddi. Mae pobl nad ydynt yn anabl hefyd yn cymryd rhan yn yr arolwg. Mae hynny’n golygu y gellir cymharu cyfleoedd bywyd pobl anabl â chyfleoedd bywyd pobl nad ydynt yn anabl.

Dyma’r arolwg mawr cyntaf i’r llywodraeth ei gynnal ledled Prydain (Cymru, Lloegr a’r Alban) i edrych ar anabledd yn nhermau rhwystrau cymdeithasol. Mae hefyd yn casglu gwybodaeth am anabledd fel y’i diffinnir yn y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Mae’r Arolwg yn rhoi sylw i bynciau fel gwaith a dysgu, iechyd, teithio, bywyd cymdeithasol a bywyd yn y gymuned, defnyddio gwasanaethau allweddol, gofal a bywyd domestig, troseddau casineb, gwahaniaethu, incwm a budd-daliadau.

Mae’r Arolwg yn defnyddio sampl o 37,500 o aelwydydd ledled Prydain, gan gynnwys 1,875 yng Nghymru, ac mae’r rhain yn cynnwys aelwydydd pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl. Dechreuwyd cynnal yr arolwg llinell sylfaen ym mis Mehefin 2009, a bydd yn cymryd dwy flynedd i’w gwblhau.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 31% o oedolion Cymru yn oedolion sydd â nam. Roedd hyn ychydig yn uwch na’r ganran ar gyfer Lloegr (28%) a’r Alban (29%).
  • Roedd 28% oedolion Cymru yn oedolion sydd ag anabledd fel y’i diffinnir yn y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd. Roedd y ganran hon ychydig yn uwch na’r ganran ar gyfer Lloegr (26%) a’r Alban (27%).
  • Mae hynny’n golygu mai 2.0 oedd sgôr y Mynegai Cyfyngiadau Cyfranogi (PRI) ar gyfer Cymru o ran y bobl nad oedd â nam a 3.0 ar gyfer y bobl oedd a nam ganddynt. Roedd hon yr un sgôr ag ar gyfer Prydain Fawr. Yn ôl LOS, ystyrir bod cyfyngiad cyfranogi gan oedolyn os yw’n wynebu o leiaf un rhwystr cymdeithasol i gymryd rhan mewn o leiaf un maes bywyd. Y PRI yw’r sgôr rhwng dim ac wyth sy’n cael ei chyfrifo ar gyfer pob atebydd fel swm ei gyfyngiadau cyfranogi ar draws wyth maes bywyd. Er enghraifft, os yw unigolyn wedi’i gyfyngu o ran y gwaith y gall ei wneud, a’r cyfleoedd dysgu y gall fanteisio arnynt, 2 fyddai ei sgôr PRI.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu