Skip to content
Ystadegau

Dadansoddi'r rhwydwaith dysgu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Gorffennaf 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2011/12
Adroddiad blynyddol sy'n rhoi dadansoddiad daearyddol o ddysgwyr ôl-16 yn ôl oedran, math o ddarparwr, nod dysgu a math o raglen.

Nodyn adolygu

Yn dilyn cyhoeddiad, darganfuwyd gwall codio data. Roedd y gwall hwn yn ymwneud a’r categoreiddio anghywir o ddau ddarparwr addysg fel Sefydliadau Addysg Bellach yn lle Consortia Dysgu Seiliedig ar Waith. Fel y cyfryw, mae Tabl 2 o’r bwletin hwn, ynghyd a’r pwyntiau bwled berthnasol, wedi’i ddiwygio.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd cyfanswm nifer y dysgwyr sy'n hanu o Gymru 6 y cant yn is yn 2011/12 nag yn 2010/11 ar sail carfan gymaradwy.
  • Yn 2011/12, roedd 278,510 o ddysgwyr yn hanu o Gymru ac yn dilyn cyrsiau mewn sefydliad addysg bellach (AB), gyda darparwr hyfforddiant arall, darparwr dysgu cymunedol yr awdurdodau lleol, chweched dosbarth ysgolion neu ddarparwr yn Lloegr.
  • Roedd 65 y cant o'r dysgwyr wedi’u cofrestru gyda sefydliadau AB (gan gynnwys eu his-gyrff hyfforddi) yng Nghymru, 14 y cant wedi’u cofrestru â darparwyr hyfforddiant eraill, 7 y cant wedi cofrestru â darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleol, 11 y cant wedi’u cofrestru â chweched dosbarth ysgolion a 3 y cant wedi’u cofrestru â darparwyr yn Lloegr.
  • Mae tablau sy'n gysylltiedig â'r bwletin hwn ac yn cynnwys mwy o fanylion ar gael ar wefan StatsCymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu