Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Llais y Dysgwr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2013-2015
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o’r sefyllfa ar draws Cymru gyfan o safbwynt dysgwyr ar draws y pedwar sector dysgu ôl-16, hynny yw Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a Chymraeg i Oedolion.

Cynhaliwyd yr arolwg yn flynyddol rhwng 2013 a 2015 ac mae adroddiad sy’n crynhoi’r canlyniadau dros y cyfnod hwn wedi’i gyhoeddi.

Canfyddiadau allweddol 

  • Mae dysgwyr ledled Cymru yn bositif iawn ynghylch eu profiad dysgu. Yn gyson ym mhob blwyddyn o’r arolwg, mae 85% o ddysgwyr wedi sgorio eu profiad nail ai fel ‘da’ neu ‘da iawn’.  
  • Mae dysgwyr fwyaf tebygol o grybwyll eu cwrs a chynnydd mewn dysgu, a’r help a’r gefnogaeth maent yn ei gael fel y pethau maent yn eu hoffi fwyaf am eu cwrs neu hyfforddiant.
  • Dros dair blynedd yr arolwg dywedodd 12% o ddysgwyr eu bod yn teimlo nad oes dim y gellid ei wella.  Awgrymodd 45% o ddysgwyr y gellir gwella’r addysg a’r dysgu roeddent yn ei gael. Roedd 41% o ddysgwyr yn teimlo y gellid gwella’r cyfleusterau yn eu coleg neu ddarparwr.
  • Roedd cyfran y dysgwyr a oedd yn cael cynnig y cyfle i ddysgu naill ai trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog wedi codi yn ystod cyfnod yr arolwg, o 45% ym mlynyddoedd 1 a 2, i 49% ym mlwyddyn 3.
Mae'r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o'r arolwg ar gyfer gwahanol sectorau, grwpiau ethnig, ac ar gyfer dysgwyr ag anawsterau dysgu.  Darperir dadansoddiad o safbwyntiau a disgwyliadau newidiol dysgwyr sydd wedi cymryd rhan mewn bob tair blynedd yn yr un darparwr hefyd.  

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu