Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Effaith maint y chweched dosbarth ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 5

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Tachwedd 2016
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno casgliadau dadansoddiad o effaith maint y chweched dosbarth ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 5, mewn perthynas â’u sgoriau yn eu harholiadau ddwy flynedd yn gynharach.

Canfu’r dadansoddiad fod graddau’r effaith a nodir ar berfformiad addysgol yn y chweched dosbarth yn amrywio yn ôl y dull a ddefnyddir o fesur perfformiad, hy Sgoriau Pwyntiau Safon Uwch, graddau A*-C Safon Uwch, neu raddau A*-A Safon Uwch. 

Yn sgil dadansoddiad atchweliad, ni chanfuwyd tystiolaeth gadarn bod sgoriau pwyntiau Safon Uwch yn lleihau nac yn cynyddu o ganlyniad i ddosbarth mwy o faint. Astudiwyd lleoliadau chweched dosbarth o bob maint yng Nghymru, gan ddefnyddio llawer o ddulliau asesu. Diffiniwyd chweched dosbarth fel cyfanswm disgyblion Blwyddyn 12, Blwyddyn 13 a Blwyddyn 14.

Mae’r un peth yn wir ar gyfer tri gradd A*-C Safon Uwch; pan fydd niferoedd Blwyddyn 12 yr un fath â niferoedd Blwyddyn 13, nid yw maint y chweched dosbarth yn effeithio ar berfformiad y disgyblion.

Fodd bynnag, yn achos canlyniadau A*-A Safon Uwch, o astudio lleoliadau chweched dosbarth o bob maint yng Nghymru ar hyn o bryd, mae’n ymddangos bod chweched dosbarth mwy o faint yn fanteisiol. Mae’r tebygolrwydd y bydd disgybl yn cyrraedd y graddau hyn yn dyblu fwy neu lai rhwng chweched dosbarth o ryw 100 (tebygolrwydd o bump y cant) i 500 (tebygolrwydd o 11 y cant). Y nifer uchaf yn y gyfres ddata o ddosbarthiadau oedd 492 o ddisgyblion, a’r nifer cyfartalog oedd 226 o ddisgyblion. Dylid nodi mai arbrawf yw’r dull hwn o fesur cyrhaeddiad, a’r dangosydd tri gradd A*-C, gan eu bod yn dal i gael eu datblygu’n fewnol gan Lywodraeth Cymru, ac nad ydynt yn cael eu defnyddio gan ysgolion ar hyn o bryd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: faye.gracey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu