Skip to content
Ystadegau

Sut mae mesur cynnydd cenedl? - Dangosyddion cenedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2016
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n gosod saith gôl am lesiant ar gyfer Cymru.

Mae’r ddeddf yn gosod gofyniad cyfreithiol ar Weinidogion Cymru i bennu dangosyddion cenedlaethol er mwyn mesur cynnydd tuag at gyrraedd y nodau llesiant.

Er bod y dangosyddion yn cael eu pennu gan Weinidogion Cymru, maent yn adlewyrchu Cymru gyfan a byddant yn ein galluogi i ddeall y cyfraniad a wneir gan bawb.

Y dangosyddion cenedlaethol

Dyma restr o'r dangosyddion a gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel sy'n ofynnol o dan adran 10 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dangosyddion cenedlaethol - disgrifiad technegol a dolenni data

Mae'r daenlen ar y dudalen hon yn rhoi manylion am y disgrifiad technegol ar yr dangosydd yn ogystal â dolen i ffynhonnell y data. Bydd yn cael ei gynnal fel taenlen byw a'i ddiweddaru fel bo angen.

Gwybodaeth dechnegol am y dangosyddion cenedlaethol

Gwybodaeth atodol yw hon sy’n darparu disgrifiad manwl o sut y bydd y dangosyddion cenedlaethol yn cael eu mesur ac o ba ffynhonnell ddata.

Adroddiad llesiant blynyddol

Bydd adroddiad llesiant blynyddol yn cael ei gyhoeddi o dan y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ar ôl pob blwyddyn ariannol, a chyhoeddir data ar StatsCymru maes o law.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu