Skip to content
Ystadegau

Peryglon mewn tai a thrwyddedau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 18 Rhagfyr 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y tai mewn amlfeddiannaeth ac am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.

Mae’r datganiad yn cynnwys cymariaethau â ffigurau ar gyfer cyfnodau blaenorol hefyd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016-17, cafodd 6,076(a) o asesiadau eu cynnal o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS), gostyngiad o 3 y cant ar y flwyddyn flaenorol.
  • Fel y llynnedd, roedd dros ddau draean (68 y cant) o'r holl asesiadau a wnaed yn ystod 2016-17 yn cofnodi nad oes unrhyw beryglon Categori 1.
  • Yn ystod 2016-17, canfuwyd bod peryglon Categori 1 yn 1,949 (32 y cant) o'r holl asesiadau a wnaed. Y perygl Categori 1 mwyaf cyffredin mewn aelwydydd amlfeddiannaeth a’r rhai nad sy’n aelwydydd amlfeddiannaeth oedd ‘Gormodoedd o Oerfel’.
  • Arweiniodd camau gweithredu a gymrwyd gan awdurdodau lleol yn ystod 2016-17 at ddatrys1,263 o beryglon Categori 1. Roedd 802 (63 y cant) mewn tai nad oedd yn aelwydydd amlfeddiannaeth a 461 (37 y cant) ohonynt mewn tai amlfeddiannaeth (HMOs).
  • Ar 31 Mawrth 2017, adroddodd awdurdodau lleol bod tua 18,174 o anheddau amlfeddiannaeth yng Nghymru, ac o’r rhain roedd 81 y cant (14,722) yn hysbys i awdurdodau lleol o gymharu â 79 y cant y flwyddyn flaenorol.
  • Cynyddodd nifer y tai amlfeddiannaeth trwyddedig ledled Cymru yn  gyson dros y blynyddoedd diwethaf gydag 8,839 o amheddau amlfeddiannaeth wedi’u cofnodi ar 31 Mawrth 2016.

Nodyn

(a) Yn cynnwys amcangyfrifon ar gyfer Sir Ddinbych a Wrecsam gan nad oeddynt yn gallu darparu gwybodaeth am asesiadau yn cynnwys peryglon categori a 1 a 2 yn ystod y flwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu