Skip to content
Ystadegau

Amcanestyniadau aelwydydd

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
Mae amcanestyniadau aelwydydd yn darparu amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd ac o nifer y bobl fydd yn byw ynddynt yn y dyfodol. Maent yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth ac ystod o dybiaethau ynghylch cyfansoddiad a nodweddion aelwydydd.

Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer Parciau Cenedlaethol yng Nghymru, sail-2014

Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017

Mae’r adroddiad yn dadansoddi’r canlyniadau o amcanestyniadau aelwydydd 2014 ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru: Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Yn ôl yr amcanestyniadau bydd nifer yr aelwydydd yn ardaloedd y Parciau Cenedlaethol yn gostwng ychydig ond yn gyson o 37,300 yn 2014 i 37,000 yn 2029.

Pwyntiau Allweddol

 • Mae amcanestyniadau aelwydydd y Parciau Cenedlaethol yn 2014 yn uwch nac amcanestyniadau 2013 ar gyfer nifer yr aelwydydd a nifer y bobl sy’n byw ynddynt.
 • Mae amcanestyniadau aelwydydd y Parciau Cenedlaethol ar gyfer 2014 a 2013 yn dangos gostyngiad ym mewn maint cyfartalog aelwyd ac mae amcanestyniadau 2014  yn rhagweld y bydd maint cyfartalog aelwydydd yn is.

Rhwng 2014 a 2029:

 • yn ôl yr amcanestyniadau bydd nifer y bobl sy’n byw yn ardaloedd y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru yn gostwng yn gyson o 80,100 i 75,900.
 • yn ôl yr amcanestyniadau bydd maint cyfartalog aelwydydd yng Nghymru yn gostwng yn gyson o 2.14 o bobl i 2.05.

Amcanestyniadau Aelwydydd ar gyfer Awdurdodau Lleol, sail-2014

Dyddiad rhyddhau: 23 Mawrth 2017

Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno canlyniadau amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru sy'n defnyddio 2014 fel blwyddyn sylfaen, ar gyfer y cyfnod 25 mlynedd o 2014 i 2039.

Maent yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth sy'n defnyddio 2014 fel blwyddyn sylfaen a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar 29 Medi 2016.

Mae amcanestyniadau aelwydydd yn rhoi amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd a'r mathau o aelwydydd.

Yn gyffredinol, mae'r tybiaethau'n ymwneud â nifer aelodau'r gwahanol fathau o aelwydydd.

Pwyntiau Allweddol

 • Rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu tua 140,000 i 1.47 miliwn erbyn 2039 (hynny yw, cynnydd o 10.5 y cant). 
 • Nifer yr aelwydydd yng Nghaerdydd sy'n rhoi'r cynnydd canrannol mwyaf ar gyfer awdurdodau lleol (sef cynnydd o 32 y cant). 
 • Rhagwelir y bydd gostyngiad o ddau y cant yn nifer yr aelwydydd ym Mhowys, ond mae'r amcanestyniadau'n dangos cynnydd hyd at 2026 ac yna gostyngiad wedi hynny hyd at 2039. 
 • Aelwyd un person yw'r math mwyaf cyffredin o aelwyd dros holl gyfnod yr amcanestyniad, a rhagwelir y bydd cynnydd o 27 y cant yn y math hwn o aelwyd erbyn 2039. 
 • Rhagwelir y bydd aelwydydd un person yn cynyddu o fod yn 31 y cant o'r holl aelwydydd i fod yn 36 y cant o'r holl aelwydydd. 
 • Rhagwelir y bydd maint cyfartalog aelwydydd yn gostwng o 2.29 person ym mhob aelwyd i 2.17 person ym mhob aelwyd. 
 • O gymharu â'r set ddiwethaf o amcanestyniadau aelwydydd, dim ond ychydig iawn o wahaniaeth a welir ar gyfer 2019. Ar ôl hynny, mae’r bwlch yn lledu, gyda'r gwahaniaeth yn 2031 ddau y cant yn is yn yr amcanestyniadau sy'n defnyddio 2014 fel blwyddyn sylfaen.
 • Gan ddefnyddio'r amrywiolion uchaf ac isaf, amcanestynir y bydd nifer yr aelwydydd yng Nghymru yn cynyddu rhwng 1.40 ac 1.44 miliwn erbyn 2029, sy'n wahaniaeth o 37,000 o aelwydydd.
 • Gan ddefnyddio’r cyfartaledd mudo dros ddeng mlynedd, amcanestynir y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu i 1.45 erbyn 2029, a chan dybio na fydd unrhyw fudo amcanestynir y bydd y nifer yn gostwng i 1.40 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu