Skip to content
Ystadegau

Prisiau tai a fforddiadwyedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mai 2007
  • Cyfnod dan sylw: 2006
Adroddiad yn rhoi trosolwg cyffredinol o'r sefyllfa bresennol mewn perthynas ag argaeledd tai cyffredinol ac a yw'r tai sydd ar gael hefyd yn fforddiadwy.

Pwyntiau allweddol

  • Bu gostyngiad yn y stoc tai cymdeithasol o 21 y cant o gyfanswm y stoc ym 1990-91 i 17 y cant yn 2005-06, yn bennaf oherwydd fod awdurdodau lleol yn adeiladu llai o dai newydd ac oherwydd effaith y ddeddfwriaeth Hawl i Brynu.
  • Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos nad oes cyflenwad digonol o dai yn ardaloedd 15 o'r 22 awdurdod lleol. Amcangyfrifir y gallai hyn barhau yn y dyfodol, yn enwedig yn y Gogledd-ddwyrain a'r De-ddwyrain.
  • Pris tŷ ar gyfartaledd ar gyfer pob annedd yng Nghymru yn ystod 2006 oedd £156,500 o'i gymharu â dim ond £46,5000 yn ystod 1990, sef cynnydd o bron 240 y cant.
  • Yn 2005, fe fyddai'r rhan fwyaf o bobl wedi gweld hi'n anodd i brynu t? heb fwyfwy o flaendal mawr, oherwydd y dargyfeiredd mawr rhwng prisiau tai ac enillion.
  • Ym mhen is y farchnad dai a'r raddfa gyflog, yn 2005, roedd prisiau tai yn uchel mewn perthynas ag enillion lleol, yn enwedig yng Nghaerdydd a'r awdurdodau gwledig.
  • Gwelwyd gostyngiad o 20 y cant yn nifer y tai a brynwyd gan brynwyr am y tro cyntaf yng Nghymru rhwng 1995 a 2005, o 18,800 i 15,000.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu