Skip to content
Ystadegau

Ymarferwyr meddygol cyffredinol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2006 i 2016
  • Diweddariad nesaf: 26 Ebrill 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y cleifion cofrestredig a dosbarthiad oedran y gweithlu.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd y nifer o ymarferwyr meddyg teulu yng Nghymru (ac eithrio cofrestryddion, daliedyddion, a staff locwm) yn 2,009 ar 30 o Fedi 2016, 12 (0.6 y cant) yn fwy na’r flwyddyn flaenorol a chynnydd o 127 (7 y cant) ers 2006. Roedd 6.5 o ymarferwyr meddyg teulu pob 10,000 o boblogaeth yn 2016.
  • Mae llai o bractisau yng Nghymru nag oedd deng mlynedd yn ôl. Yn 2015 roedd 11.1  y cant yn llai o bartneriaethau meddyg teulu yng Nghymru nag oedd yn 2006. Mae’r nifer o gleifion am bob ymarferydd wedi lleihau 3.2 y cant ers 2006 ond mae nifer y cleifion am bob practis wedi codi o ganlyniad.
  • Roedd 684 o feddygon teulu locwm yng Nghymru ar 30 Medi 2016. Amrywiodd nifer y meddygon teulu locwm am bob 100 meddyg teulu fesul byddau iechyd o 29.5 yn Aneurin Bevan i 39.4 ym Mhowys.
  • Mae’r tuedd tuag at feddygon teulu benywaidd yn bennaf yng Nghymru yn parhau, fel gweddill y DU.  Yn 2016, roedd ymarferwyr meddyg teulu benywaidd yn cyfri am dros hanner (52.4 y cant) o weithlu ymarferwyr meddyg teulu, cynnydd o 373 (54.9 y cant) ers 2006. Roedd benywod yn cyfri am ond 36.1 y cant o’r cyfanswm yn 2006.
  • Mae’r nifer o ymarferwyr meddyg teulu 55 oed neu’n hŷn wedi aros yn gyson dros y pum mlynedd diwethaf, gyda thua 22.2 y cant o weithlu ymarferwyr meddyg yn disgyn i’r band oedran yma yn 2016.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu