Skip to content
Ystadegau

Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Adroddiad sy'n cyflwyno gwybodaeth am ddysgwyr sydd wedi cofrestru a'u gweithgareddau yn ôl oedran, rhyw, dull astudio, y math o raglen a lefel astudio.

Mae’r ystadegau ar nifer y dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 yn cynnwys data am y cyfnod Awst 2015 i Orffennaf 2016.


Mae’r Datganiad Ystadegol Cyntaf hwn yn crynhoi data ar nifer y dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-16, heb gynnwys y rheini mewn Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) neu ysgolion, ond gan gynnwys Sefydliadau Addysg Bellach (SAB), darparwyr eraill Dysgu Seiliedig ar Waith a darpariaeth Dysgu Cymunedol a gasglwyd drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru.

Nodwch nad yw'n bosibl diweddaru gwybodaeth StatsCymru ynghylch Cymraeg i Oedolion, sy'n arfer cael ei gynnwys fel rhan o'r datganiad hwn, i 2016/17. Mae'r  Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi bod yn gyfrifol am arwain y rhaglen Cymraeg i Oedolion ac am gydgysylltu darpariaeth ar draws Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ers 2015. Mae ad-drefnu'r ddarpariaeth a'r systemau data o 2016/17 ymlaen wedi bod yn rhan o waith y Ganolfan (yn y gorffennol casglwyd data drwy ddefnyddio data'r Awdurdod Safonau Addysg Uwch a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru). Mae trefniadau casglu data newydd yn cael eu sefydlu ar gyfer 2017/18 ac ymlaen. Fodd bynnag, ni chasglwyd data i ddarparu darlun cyflawn o'r ddarpariaeth yn ystod blwyddyn 2016/17.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 172,470 o ddysgwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach (SAB), Dysgu Cymunedol neu Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith yn ystod 2016/17, i gymharu ar 172,460 yn 2015/16.
  • Bu gostyngiad o 4 y cant yn y niferoedd dysgwyr amser llawn mewn SAB er bod cynnydd bach yn y niferoedd dysgwyr rhan-amser.
  • Gwelwyd gostyngiad o 4 y cant yng nghyfanswm niferoedd dysgu cymunedol awdurdodau lleol.
  • Gwelwyd cynnydd o 2 y cant yng nghyfanswm niferoedd dysgwyr yn seiliedig ar waith.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu