Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Incymau fferm

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Dau adroddiad blynyddol: 1) ffigyrau terfynol ar incwm fferm (gyda gwerth hwy o ddadansoddi, sydd yn cynnwys asedau, dyledion a gwerth net); a 2) rhagolwg o gyfartaledd incwm busnes fferm.

Rhagolygon ar gyfer incymau ffermydd, 2017-18

Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018

Mae’r rhagolygon yn rhoi syniad cyffredinol o sut y mae disgwyl i incwm ffermydd newid ers 2016-17 ond mae’n bosibl y bydd y ffigurau ychydig yn wahanol i hyn.

Mae datganiad 2016-17 yn cynnwys ffigyrau terfynol ar gyfer 2016 -17 a mwy o ddadansoddiad.  Mae’r ffigyrau terfynol ar gyfer 2017-18 yn rhai dros dro sydd i’w chyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018.

Mae’n rhaid i’r ffigurau hyn gael eu hystyried yng nghyd-destun tueddiadau tymor hwy o ran incymau ffermydd, yn enwedig ffermydd godro.

Pwyntiau allweddol

Ffermydd godro: Mae disgwyl cynnydd mawr yn ystod 2017-18. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog ar ffermydd godro aros yn is na’r lefelau a welwyd yn 2013-14 a 2014-15. Ffermydd godro: Mae disgwyl cynnydd mawr yn ystod 2017-18. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog ar ffermydd godro aros yn is na’r lefelau a welwyd yn 2013-14 a 2014-15. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad): Er y rhagwelir y bydd cynnydd yn 2017-18, mae disgwyl i’r incwm cyfartalog aros yn is na’r lefelau a welwyd yn ystod 2008-09 i 2014-15. Yn dilyn dwy flynedd pan oedd y Cyfanswm Incwm o Ffermio yn arbennig o isel, mae rhagolygon 2017 yn debycach i’r ffigur a welwyd yn 2014. Ffynhonnel: Llywodraeth Cymru

Incymau fferm, 2016-17

Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017

Ffigurau terfynol o 2016-17 Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru a dadansoddiad fawr, yn cynnwys:

  • ffeithlun newydd ar wahân (ar y dde ar y dudalen hon)
  • cydrannau incwm ac allbynnau yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio
  • ffactorau sy’n effeithio ar incymau ffermydd gan gynnwys y tywydd a phrisiau nwyddau
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau newydd StatsWales yn cynnwys gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau methiannau, a thueddiadau o fewn tri mesur gwahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net ffermydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu