Skip to content
Ystadegau

Arallgyfeirrio ar ffermydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Ionawr 2015
  • Cyfnod dan sylw: 2013-14
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o ffermydd dan sylw, incwm ac allbwn.

Mae’r ffigyrau yn seiliedig ar ganlyniadau o’r Arolwg blynyddol o Fusnesau Fferm. Cyflwynir ffigyrau ar arallgyfeirio ar ffermydd yng Nghymru ar gyfer 2009-10 i 2012-13, yn ogystal a 2013-14, ac mewn rhai mannau mae’r ffigyrau yn diweddaru yr amcangyfrifon a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd oddeutu 3,100 o fusnesau fferm yn Nghymru yn cynhyrchu allbwn o weithgareddau arallgyfeirio yn ystod 2013-14, gyda 2,100 o fusnesau fferm yn cynhyrchu allbwn arallgyfeirio nad oedd yn rhent.
  • Cynyddodd incwm busnes fferm o fentrau arallgyfeirio i £15 miliwn (5 y cant o incwm busnes fferm) yn 2013-14. Roedd incwm busnes fferm o arallgyfeirio yn £14 miliwn yn 2012-13. Incwm o’r Taliad Fferm Sengl a ddarparodd y cyfraniad mwyaf i incwm busnes fferm yn 2013-14 (gan gyfrannu £215 miliwn neu 74 y cant o incwm busnes fferm).
  • Ar gyfer 61 y cant o fusnesau fferm yng Nghymru â gweithgareddau arallgyfeirio yn 2013-14, roedd incwm o arallgyfeirio yn cyfrif am lai na 25 y cant o incwm busnes fferm.
  • Cyfrannodd mentrau arallgyfeirio oddeutu £27 miliwn (2 y cant) i allbwn busnes fferm yn 2013-14, o’i gymharu â chyfraniad o oddeutu £22 miliwn yn 2012-13. Roedd oddeutu 43 y cant o’r allbwn o fentrau arallgyfeirio yn 2013-14 yn deillio o osod adeiladau ar gyfer defnydd nad oedd yn ymwneud â ffermio.
  • Roedd allbwn arallgyfeirio cyfartalog ar gyfer ffermydd gyda gweithgareddau arallgyfeirio yn £8,800 fesul fferm yn 2013-14, o’i gymharu â £7,700 yn 2012-13. Roedd incwm menter cyfartalog o weithgareddau arallgyfeirio yn 2013-14 yn £4,900 fesul fferm, gyda darparu llety i ymwelwyr ac arlwyo yn cynhyrchu incwm menter cyfartalog o £6,800 fesul fferm.
  • Roedd y cyfran o fusnesau fferm gyda gweithgareddau arallgyfeirio yn 2013-14 ar ei uchaf ar gyfer ffermydd a’u dosrannwyd i’r dosbarth ‘mawr iawn’ o fferm (47 y cant o fusnesau fferm ‘mawr iawn’ yn ymgymryd â gweithgareddau arallgyfeirio) fel y mesurwyd gan mewnbynnau llafur, ac ar gyfer y dosbarth ‘mawr’ o fferm roed 32 y cant yn ymgymryd â gweithgareddau arallgyfeirio.
  • Ymysg ffermydd Ardal Llai Ffafriol a Pori Da Byw Llawr Gwlad, bu cynnydd yn y canran o ffermydd a oedd yn ymgymryd â gweithgareddau arallgyfeirio dros y cyfnod o 2012-13 i 2013-14. I’r gwrthwyneb, gostyngodd y canran o  Ffermydd Godro gyda gweithgareddau arallgyfeirio o 27 y cant yn 2012-13 i 25 y cant yn 2013-14.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu