Skip to content
Ystadegau

Iechyd synhwyraidd: Ystadegau gofal llygaid a chlyw

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 28 Mehefin 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Mae'r adroddiad yn cynnig crynodeb o wasanaethau gofal synhwyraidd cyfredol yng nghyd-destun iechyd llygaid gwael a nam ar y clyw.

Pwyntiau allweddol

Colli golwg

Gofynnodd Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17 i ymatebwyr a oedd eu golwg yn ddigon da iddynt allu gweld wyneb rhywun ar draws ystafell, a hynny gyda sbectol neu lensiau cyffwrdd os oeddent yn eu gwisgo fel arfer. Ymatebodd 3 y cant o oedolion16 a throsodd na allent wneud hyn, neu eu bod yn cael trafferth i wneud.

Gwasanaethau gofal sylfaenol llygaid

 • Yn ystod 2016-17, talodd y GIG am 776,827 o brofion golwg y Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol, cynnydd o 1.0  y cant ar y flwyddyn flaenorol.
 • Cafodd 150,324 o archwiliadau llygaid eu cynnal gan Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru yn ystod yr un flwyddyn.
 • O’r 139,264 o gleifion a sgriniwyd (â’r canlyniadau wedi’i adrodd) gan y Gwasanaeth Llygaid Sgrinio Diabetig Cymru yn 2016-17, roedd gan 28.2 y cant ohonynt rywfaint o retinopatheg diabetig (Ni allai graddio nifer fechan ohonynt).

Gwasanaethau llygaid ysbyty

 • Cafwyd 322,139 o dderbyniadau i apwyntiadau offthalmig cleifion allanol yn ysbytai Cymru yn 2015-16.
 • Cafodd y Byrddau Iechyd 91,846 o atgyfeiriadau ar gyfer offthalmoleg yn 2016-17, 31,824 ohonynt gan feddygon teulu.

Adsefydlu

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru
 • Cynhaliwyd 8,792 o asesiadau gan Wasanaeth Golwg Gwan Cymru.
Pobl sydd newydd gael eu hardystio â/ neu cofnodi â nam difrifol ar y golwg, neu nam ar y golwg
 • Ar 31 Mawrth 2016, roedd dros 16,000 o bobl wedi eu cofnodi â nam ar y golwg, ac o’r rhain cofnodwyd tua hanner â nam difrifol ar y golwg, a hanner â nam ar y golwg.
 • Cafodd 1,388 o bobl eu hardystio o’r newydd â nam ar y golwg yn 2015-16; roedd dros 55  y cant o’r rhain yn 80 oed a throsodd.

Gweithlu

 • Roedd 819 o ymarferwyr yn cynnal profion golwg y talwyd amdanynt gan y GIG ar 31 Rhagfyr 2016, 1 yn fwy na'r flwyddyn flaenorol a chynnydd o 21.7 y cant ers mis Rhagfyr 2006.
 • Ar 30 Medi 2016 roedd 137.7 o feddygon offthalmoleg cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y GIG yng Nghymru.

Clyw

 • Cofnododd Arolwg Iechyd Cymru bod 16 y cant o oedolion yn dweud bod ganddynt anawsterau gyda’u clyw yn 2015.
 • Ar 31 Mawrth 2017, roedd 390 o gleifion wedi bod yn aros am gymorth clyw am fwy na’r targed o 14 wythnos.
 • Ar 30 Medi 2016 roedd 133.6 o feddygon otolaryngoleg cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y GIG yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu