Skip to content
Ystadegau

Archwiliad o ddiweithdra mewn ardaloedd bychain yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Tachwedd 2014
Dadansoddiad sy'n archwilio canlyniadau diweithdra o Gyfrifiad Poblogaeth 2011. Cymharu patrymau diweithdra yn yr Ardal Gynnyrch (OA), sy’n llai, a’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA), sy’n fwy.

Mae'r canlyniadau wedi'u crynhoi yn ôl math o anheddiad er mwyn rhoi cipolwg ar y gwahaniaethau rhwng ardaloedd gwledig ac ardaloedd trefol.

Ymgymerwyd â'r gwaith er mwyn ymchwilio i rai o'r materion a godwyd yn yr ymgynghoriad ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, o ran dadansoddi amddifadedd mewn ardaloedd gwledig. Mae'n cael ei gyhoeddi fel rhan o becyn lledaenu ehangach ar gyfer rhifyn 2014 o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Canfyddiadau allweddol

Ar gyfer dadansoddi data diweithdra yn ôl math o anheddiad, nid yw'n glir bod data ar lefel OA yn well o reidrwydd na data ar lefel LSOA.

  • Mae’n bosibl fod materion yn codi o ran ansawdd y data ar gyfer ardaloedd bach iawn (Ardaloedd Cynnyrch).
  • Gall nifer y bobl ddi-waith ar lefel OA fod yn fach iawn, ac o bosibl yn annibynadwy.

Yn gyffredinol nid oes llawer o wahaniaeth systematig yn y darlun o ddiweithdra yn ôl maint yr anheddiad a chyd-destun os bydd graddfa'r dadansoddiad yn cael ei newid o LSOA i OA.

Y darlun eang ar lefel LSOA ac OA yw:

  • mae'r ardaloedd mwy gwledig yn tueddu i fod â chyfraddau diweithdra is
  • mae nifer sylweddol o bobl ddi-waith mewn ardaloedd gwledig o hyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.amaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu