Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Gynllun Panel Cefnogi Ailsefydlu'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Gorffennaf 2012
O dan y cynllun peilot, sefydlwyd Paneli Cymorth Adsefydlu i hwyluso'r defnydd o ddulliau aml-asiantaeth i gefnogi adsefydlu pobl ifanc ac i atal pobl ifanc rhag mynd i'r ddalfa.

Dengys y data fod cyfraddau caethiwed wedi gostwng ym mhob ardal astudiaeth achos, ac roedd tystiolaeth ansoddol gref i awgrymu fod pobl ifanc wedi elwa o’r gwaith ailsefydlu a gynhaliwyd drwy’r cynlluniau peilot.

Argymhellion:

  • Dylid cynrychioli Thîm Troseddau Ieuenctid, yr heddlu, darparwyr tai cymdeithasol, gwasanaethau cymdeithasol, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a darparwyr addysg ar Paneli Cefnogi Ailsefydlu.
  • Dylai gwaith yr aelod o staff sy’n arwain ar ailsefydlu fod ar wahân i waith personél y mae eu rolau yn ymwneud â’r ddedfryd a osodwyd ar y person ifanc.
  • Dylai YOTs gaslgu data Asset a data arall ar sail fwy systematig a chynhwysfawr. Mae cwblhau’r asesiad yn llawn yn hanfodol er mwyn i benderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth ac adolygu effeithiol ddigwydd yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Robert Willis Ffôn: 0300 062 8138.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu