Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Gwerthusiad o Ynni’r Fro

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 17 Ionawr 2014
Ynni’r Fro yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy ar raddfa gymunedol. Mae’n cynnig cyngor, grantiau a benthyciadau i gymunedau i’w galluogi nhw i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

Gwerthusiad canol tymor

Roedd pedair elfen i’r gwerthusiad canol tymor

 • Adolygiad desg o hanes diweddar a chyd-destun polisi Ynni’r Fro.
 • Arolwg ar-lein o grwpiau cymunedol sydd wedi gwneud cais am gymorth gan Ynni’r Fro.
 • Cyfweliadau dilynol gyda detholiad o grwpiau cymunedol a ymatebodd i’r arolwg.
 • Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid i drafod dyluniad a’r modd y mae’r rhaglen yn cael ei chyflawni.

Pwyntiau allwedol

 • Cwmpas eang a safon y gwasanaeth cynghori a’r ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio’n genedlaethol.
 • Y cymorth ariannol sydd ar gael drwy Ynni’r Fro.
 • Y ffaith fod Ynni’r Fro yn rhaglen gymorth fwy hirdymor na mentrau eraill yn y maes.

Y Prif Gasgliadau

Nododd y gwerthusiad nifer o heriau o ran datblygu prosiect ynni adnewyddadwy cymunedol, gan graffu ar sut y mae Ynni’r Fro eisoes yn ateb yr heriau hynny, a gwnaeth argymhellion am sut y gellid datblygu’r gwaith hwnnw yn y dyfodol.

Y prif heriau a nodwyd oedd:

 • diffyg capasiti, sgiliau a phrofiad o fewn grwpiau cymunedol
 • anawsterau o ran cael caniatadau a chydsyniadau cynllunio
 • heriau o ran dod o hyd i gyllid ar gyfer gwneud gwaith paratoi a chyfalaf ar gyfer datblygu cynlluniau.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 1681
Ebost: charlotte.gibson@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu