Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r rhaglen defnyddio doniau i Wella'r Byd Caffael (HGT)

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 10 Tachwedd 2015
Diben y rhaglen yw ceisio cryfhau sgiliau a gallu'r sector cyhoeddus yng Nghymru ym maes caffael.

Mae'r rhaglen yn cynnwys pum rhan wahanol:

 • Arweinyddiaeth
 • Cyrsiau hyfforddiant
 • Rhaglen Swyddogion Gweithredol Caffael dan Hyfforddiant
 • Cymorth ar gyfer prosiectau e-gaffael
 • Cymorth ar gyfer prosiectau arloesi.

Nodau’r gwerthusiad terfynol

Yn 2013, cwblhawyd gwerthusiad canol tymor o’r rhaglen HGT. Bryd hynny, roedd tair o’r pum cainc yn mynd rhagddynt. Mae’r gwerthusiad terfynol yn
adeiladu ar ganfyddiadau’r gwerthusiad canol tymor. Prif amcanion y gwerthusiad hwn yw:

 • asesu cynnydd ar draws pob un o bum cainc y gwerthusiad a ph’un a fodlonwyd amcanion y rhaglen ai peidio
 • asesu sut mae’r rhaglen wedi rhoi’r argymhellion o’r gwerthusiad canol tymor ar waith
 • deall y mewnbynnau, gweithgareddau a’r prosesau sydd wedi gwneud y canlyniadau a gyflawnwyd gan y rhaglen yn bosibl (adrodd ar y
  ffactorau allweddol sydd wedi helpu neu lesteirio cynnydd)
 • asesu effaith y rhaglen, i’r graddau y mae’n bosibl ei chanfod yn yr amser ers rhoi’r gweithgareddau ar waith
 • amlinellu’r prif wersi a ddysgwyd wrth gyflwyno’r rhaglen hon, a gwneud argymhellion ar gyfer cyflwyno rhaglenni gwaith tebyg yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8043
Ebost: gunther.kostyra@wales.gsi.gov.uk  

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu