Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o wasanaethau ysgol Techniquest (TQ) a Techniquest Glyndŵr (TQG)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Ionawr 2014
Mae TQ a TQG yn elusennau addysgiadol, wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a Wrecsam yn y drefn honno, sy’n gweithio fel endidau ar wahân ac mewn partneriaeth er mwyn darparu gweithgareddau i ysgolion ar y safle, gweithgareddau allgymorth a datblygiad proffesiynol parhaus sydd oll yn ymwneud â STEM.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu canfyddiadau o gwerthusiad o wasanaethau ysgolion TQ a TQG i ysgolion sy'n cael eu cyllido o dan gyllid grant craidd Llywodraeth Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r ddwy ganolfan wedi cyflawni eu nodau a’u hamcanion i raddau helaeth, er nad ydynt wedi cyflawni’n gyson yn erbyn targedau’r grant craidd bob tro.
  • Yn gyffredinol mae TQ a TQG yn uchel eu parch ymhlith rhanddeiliaid ac athrawon fel ei gilydd; mae cydnabyddiaeth eang i’r brand TQ ac mae’n cael ei gysylltu ag ansawdd uchel.
  • Mae athrawon yn gweld bod gwasanaethau TQ a TQG yn berthnasol i feysydd cwricwlwm STEM ac yn eu hatgyfnerthu, maent yn diwallu eu hanghenion yn y mwyafrif o achosion, ac o ran y disgyblion sydd yn cyfranogi mae gwasanaethau priodol yn arwain at draweffeithiau y gellir eu hadnabod.
  • Er bod y defnydd presennol o gyllid Llywodraeth Cymru i dalu am ddigwyddiadau gyda disgyblion cynradd yn bennaf yn briodol o ystyried yr hyn a wyddom ynghylch manteision ymgysylltu gyda disgyblion yn gynnar, mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod angen ymwneud mwy gydag ysgolion uwchradd.
  • Y tu hwnt i’r gofynion ar y ddwy ganolfan o ran brandio a rheoli enw da yn bennaf, sydd yn cael eu gweithredu drwy’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth rhyngddynt, mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod y cydweithio dwy ffordd rhwng TQ a TQG yn gyfyngedig ond yn gwella. Mae’n dod i’r casgliad y gallai mwy o weithio ar y cyd ddod â nifer o fanteision.
  • Mae TQ a TQG fel ei gilydd wedi adeiladu rhwydweithiau partneriaid  cryf gyda darparwyr STEM eraill a phrifysgolion, ac maent wedi bod yn llwyddiannus yn denu cyllid ychwanegol o amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae adeiladu rhwydweithiau o’r fath mewn ymgais i sicrhau ffynonellau nawdd newydd a chaniatáu darpariaeth ar y cyd yn arwydd o ddull gweithredu pwysig tuag at y dyfodol, ac mae cyfleoedd ar gael i ddatblygu hyn ymhellach.

Argymhellion

  • Mae’r adroddiad yn cyflwyno tri deg un o argymhellion ar draws amrywiaeth o faterion. Mae deuddeg o’r rhain yn uniongyrchol berthnasol i Lywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 6013
Ebost: angela.powell@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu