Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Gronfa Isadeiledd Safleoedd Cyflogaeth Strategol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
Sefydlodd y prosiect gronfa seilwaith i hwyluso’r broses o ddatblygu safleoedd cyflogaeth strategol yn yr Ardal Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy fuddsoddi mewn gwaith uwch-seilwaith.

Dyma oedd nodau ac amcanion y gwerthusiad terfynol o'r prosiect:

  • Cyflawni gwerthusiad cynhwysfawr o ganlyniadau’r prosiect yn erbyn y dangosyddion perfformiad allweddol a ddisgrifiwyd yng nghynllun busnes y prosiect.
  • Asesu pa mor effeithiol ac effeithlon y cafodd y prosiect ei ddarparu i gyflawni nodau ac amcanion y prosiect yn unol â’r cynllun busnes.
  • Deall y gwerth ychwanegol a greodd y prosiect i’w fuddiolwyr posib o ran y pecynnau cymorth a gynigiwyd.
  • Adnabod a phenderfynu beth oedd natur unrhyw ganlyniadau anfwriadol na chawsant eu cynnwys o dan ddangosyddion perfformiad allweddol Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). 
  • Asesu llwyddiant y prosiect gyda darparu a chyflawni yn erbyn nodau ac amcanion y themâu trawsbynciol (CCT) a’r dangosyddion CCT a amlinellwyd yn eu cynllun busnes.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 2570
Ebost: tom.stevenson2@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu