Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r peilot ar gyfer Amodoldeb Sgiliau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Gorffennaf 2016
Mae Amodoldeb Sgiliau yn fecanwaith cyfeirio ar gyfer gorfodi unigolion sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra i dderbyn hyfforddiant mewn sgiliau hanfodol, os gwelir bod eu diffyg sgiliau yn eu rhwystro rhag cael gwaith.

Nod y cynllun peilot ar gyfer Amodoldeb Sgiliau yw edrych ar ba mor effeithiol yw amodoldeb o ran annog unigolion i oresgyn y rhwystrau, sy’n ymwneud â sgiliau hanfodol, sy’n eu hatal rhag cael gwaith.  Bydd y dystiolaeth empirig sy’n deillio o’r cynllun peilot o gymorth wrth wneud penderfyniadau polisi tymor hir ynghylch parhau â pholisi gorfodi.

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad yn cynnwys:

  • roedd gorfodi cyfranogwyr i dderbyn hyfforddiant wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hymwneud â’r hyfforddiant o’i ddefnyddio mewn amgylchiadau priodol
  • dylid ystyried dulliau ar wahân i orfodaeth yn achos yr unigolion hynny y nodwyd bod ganddynt faterion penodol o gymhleth ac nad ydynt, efallai, yn barod i dderbyn hyfforddiant yn y ffordd hon
  • yr oedd dryswch go gyffredin ynglŷn â gorfodaeth
  • roedd cydleoli darparwyr hyfforddiant ac Anogwyr Gwaith yn arwain at gyfradd lawer uwch o’r unigolion a gâi eu hatgyfeirio yn symud ymlaen i dderbyn hyfforddiant.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu