Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cynlluniau Integredig Sengl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Medi 2013
Ei amcan cyffredinol yw asesu sut yr eir ati i ddatblygu Cynlluniau a'u rhoi ar waith ym mhob un o 22 awdurdod lleol Cymru, gyda golwg ar ddatblygu polisi ac arfer.

Gwerthusiad interim

Er yr amrywiaeth o ffyrdd y mae'r Cynlluniau wedi'u cynhyrchu, ymddangosodd chwe thema gyson: y cynllun a'i fethodoleg; y sail dystiolaeth a'i dadansoddiad (mae hynny'n cwmpasu'r ddwy thema - dadansoddi'r sefyllfa a dadansoddi'r ymateb), ymwneud â'r dinesydd, adnoddau a monitro cynnydd. Y themâu hyn fydd strwythur yr adroddiad terfynol.

Mae ein hadolygiad interim yn tynnu sylw at nifer o gyfyngiadau ‘ar lawr gwlad’ sy’n debygol o effeithio ar waith gan y BGLlau ar ddatblygu CIUau, yn bennaf yng nghyswllt gallu dadansoddol ac adnoddau sy’n ymwneud â methodolegau seiliedig ar ganlyniadau. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn disgrifio ac yn awgrymu nifer o ffyrdd o weithredu y gallai awdurdodau lleol eu hystyried yn fewnol. Rydym hefyd yn tynnu sylw at nifer o faterion y gallai Llywodraeth Cymru weithredu arnynt yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffon: 0300 025 0811
Ebost: john.broomfield@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffon: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu