Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso o’r Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector (CBSP)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2016
Nod y gwerthusiad yw asesu os, ac i ba raddau, mae'r rhaglen CBSP wedi datblygu'r gallu a'r seilwaith i lywio polisi a'i chyflwyno yn y dyfodol; ac i ba raddau y mae'r cynllun peilot wedi arwain at dderbyn polisi ffioedd.

Cynlluniwyd Rhaglen Beilot y Gronfa Blaenoriaethau Sector Llywodraeth Cymru (SPFP) i sicrhau fod darparwyr hyfforddiant yn datblygu strategaethau hyfforddi arloesol oedd yn fwy aliniedig ag anghenion y sector ac anghenion busnes.  Er mwyn cyflawni hyn, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gontractio’r Cynghorau Sgiliau Sector  (SSCs)  i ddatblygu prosiectau hyfforddiant a datblygu i ddiwallu anghenion busnes.

Mae tystiolaeth i’r rhaglen hon gael effaith gadarnhaol yn y tri maes fel y diffinnir yn amcanion gwreiddiol y rhaglen:

  • i 'ddylunio, datblygu a phrofi hyfforddi arloesol'
  • i 'wella lefel yr ymgysylltu â busnesau mewn hyfforddiant'
  • i 'estyn gallu'r darparwr’.

Daethom i'r casgliad bod y rhan fwyaf o Gynghorau Sgiliau Sector wedi perfformio'n dda, wedi ysgogi galw a datblygu atebion hyfforddi i ddiwallu anghenion busnes, er eiddynt ei chael yn anodd cwrdd â chyfeintiau’r targed uchelgeisiol gwreiddiol ar gyfer cyflwyno.

Yr hyn oedd yn amlwg o siarad gyda’r Cynghorau Sgiliau Sector a darparwyr oedd natur fregus yr isadeiledd a arweinir gan y cyflogwyr a gafodd ei dreialu drwy’r SPFP.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: faye.gracey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu