Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso canlyniadau cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn y Safon Iechyd Corfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2013
Diben y gwerthusiad oedd ystyried canlyniadau’r gwobrau hyn mewn perthynas â: lleihau absenoldebau salwch; gwella’r gallu i gadw staff; gwella’r gallu i ennyn diddordeb ac ysgogi staff; a gwella proffil cwmnïau.

Adroddiad terfynol

Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2013

Casgliadau

  • Ni chafodd y Gwobrau effaith amlwg hyd yn hyn ar ganlyniadau’r sefydliadau o ran lefelau absenoldeb staff, cadw staff, ymgysylltiad a phroffil y cwmni, gan fod y sefydliadau sy’n cymryd rhan ac yn ymgeisio am y Gwobrau ar hyn o bryd yn rhai sy’n dechrau o sylfaen dda felly nid oes llawer o le i adeiladu arni.
  • Dangosodd yr ymchwil fod o leiaf rhai gweithwyr yn elwa o gymryd rhan mewn gweithgareddau iachach, er ei bod yn anodd dweud ai’r Wobr ei hun sydd wedi gwneud gwahaniaeth neu a fyddai’r sefydliadau wedi rhoi’r mentrau hyn ar waith beth bynnag.
  • Serch hynny, roedd cyfranogwyr yn hynod o bositif ynghylch effaith y Gwobrau ar y modd yr oeddent yn rheoli iechyd a lles staff a sut ‘roedd y fframwaith yn annog mwy o waith cydgysylltiedig yn y sefydliad a chyfathrebu’n well gyda’r staff.
  • Dywedodd bron pawb y byddent yn argymell y Wobr i sefydliadau eraill.

Adroddiad interim

Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2013

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau interim sy’n seiliedig ar gyfweliadau ar y ffôn a gynhaliwyd hyd at ddiwedd mis Gorffennaf 2012. Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau ag 16 o ymgeiswyr newydd ar gyfer y Gwobrau, a 15 o gyflogwyr a oedd wedi ennill y Gwobrau hyn o’r blaen. Yr unigolion a gafodd eu cyfweld oedd y rhai hynny a oedd yn gyfrifol am gymhwyso’r gwobrau hyn yn y gwahanol sefydliadau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6539
Ebost: janine.hale@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu