Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglenni Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (RhLlRhC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
Mae’r gwerthusiad wedi’i seilio ar raglen 3 blynedd o weithgaredd gwerthuso a gynlluniwyd i ymchwilio sut y mae’r RhLlRhC wedi ei dehongli a sut mae’r gwahanol weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Rhaglen yn cael eu gweithredu.

Mae'r adroddiad terfynol yn canolbwyntio ar ganlyniadau'r gweithgarwch canlynol:

  • Arolwg o arweinwyr ysgol
  • Roedd yn seiliedig ar astudiaethau achos ardal yn cynnwys cyfweliadau ag amrywiaeth eang o randdeiliaid
  • Dadansoddiad o ddata perfformiad ar lefel disgybl

Y canlyniadau yn dangos:

  • Mae canfyddiadau rhanddeiliaid o y RhLlRhC wedi gwella'n sylweddol ers ei gyflwyno.
  • Gwelwyd y FFLLRH wedi cael effaith gadarnhaol ar ansawdd a chysondeb yr addysgu llythrennedd a rhifedd
  • Ers 2013 Mae ysgolion wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ymgorffori y FFLLRH o fewn eu gwaith cynllunio cwricwlwm, ac mae'r asesiad cylchoedd er y gellir gwneud mwy o gynnydd.
  • Bu gwelliant nodedig ar draws cyfnodau allweddol (CA) mewn cyrhaeddiad yn y pynciau craidd dros y pum mlynedd o 2011. Er bod y gwelliant hwn yn bodoli yn y blynyddoedd cyn gweithredu'r FFLLRH, ers 2012 disgyblion wneud mwy o gynnydd o CA2 i CA3 na charfannau blaenorol, oedd y garfan hon yn agored i FFLLRH mwy na charfannau blaenorol. 
  • Ceir tystiolaeth i awgrymu bod cyflwyniad y RhLlRhC wedi cefnogi gwelliant mewn ansawdd ac amlder y cydweithredu rhwng ymarferwyr o fewn ysgolion a rhwng gwahanol ysgolion. Y prif symbylydd y gweithgaredd hwn, yn gynyddol, wedi Consortia sydd wedi cymryd rôl allweddol o ran hwyluso gweithgarwch.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5485
Ebost: david.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu