Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Gwaith 'Atal' Cyngor Mwslemiaid Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2012
Mae'r Cyngor wedi cyflawni gwaith i atal eithafiaeth dreisgar rhwng 2009 a 2012.

Roedd y gwaith yn cynnwys hyfforddiant llywodraethu ac amddiffyn plant ar gyfer mosgiau, madrassahs a sefydiadau Mwslimaidd. Hyfforddiant 'Radical Middle Way' ar fynd i’r afael ag ideoleg eithafol, a phrosiectau arwain ar ddatblygu pobl ifanc.

Roedd y bobl gafodd eu cyfweld ac oedd wedi mynd ar yr hyfforddiant llywodraethu ac amddiffyn plant yn dweud eu bod wedi’u gweld yn ddefnyddiol iawn. Roeddent yn gallu rhoi llawer o enghreifftiau o sut roedd yr hyfforddiant wedi’u cymell hwy i wella arferion gweithredu sefydliadau Mwslimaidd.

Roedd y rhai fu ar yr hyfforddiant  Radical Middle Way hefyd yn teimlo bod yr hyfforddiant wedi’u paratoi hwy’n well i ddiogelu’r cymunedau roeddent yn eu gwasanaethu, yn enwedig pobl ifanc, yn erbyn dadleuon yr eithafwyr.

Argymhellion

  • Yn y dyfodol, dylai LlC gomisiynu rhaglenni trwy broses dendro agored sy’n cynnwys amcanion eglur ar gyfer y deilliannau, sut bydd y rhain yn cael eu mesur, gofynion adrodd tynnach ac eglurder am recriwtio a gwariant ar y prosiect.
  • Mae angen i raglenni yn y dyfodol sy’n cael eu hariannu gyda’r nod o atal pobl rhag cymryd rhan mewn eithafiaeth dreisiol fod yn canolbwyntio’n eglur ar daclo’r unigolion hynny mae risg iddynt ac sy’n agored i gael eu denu tuag at eithafiaeth dreisiol.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Robert Willis Ffôn: 0300 062 8138.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu