Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Brosiect Iaith a Chyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MELAP)

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2014
Menter yw MELAP sy’n cefnogi disgyblion rhwng 11 a 19 oed lle nid Saesneg yw iaith y cartref.

Roedd disgwyl i MELAP gyflawni tri amcan:

 • Codi cyrhaeddiad a mynd i’r afael â risg tangyflawni ymysg grwpiau o bobl ifanc dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME).
 • Gwella cyfle cyfartal i bobl ifanc BME o ran cyflogaeth a chyflogadwyedd yn y dyfodol drwy wella’r ymgysylltiad mewn addysg a hyfforddiant.
 • Adeiladu ar systemau monitro a gwerthuso presennol er mwyn mesur yn effeithiol lefelau llwyddiant ac ymgysylltiad disgyblion a dargedwyd i gael cymorth.

Roedd y gwerthusiad yn cynnwys yr agweddau canlynol:

 • I ba raddau y mae MELAP wedi bodloni gofynion ESF.
 • Asesu pa mor effeithiol y mae MELAP yn bodloni ei nodau, amcanion a thargedau.
 • Enghreifftiau o arferion da wrth ddarparu cymorth i ddisgyblion perthnasol.
 • Nodi’r gwersi a ddysgwyd er mwyn llywio parhad neu bosibilrwydd ehangu’r rhaglen.

Fe’i ariannir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Prif bwyntiau

 • Tynnodd y gwerthusiad sylw at rai problemau o ran dyluniad a datblygiad y prosiect a arweiniodd at anawsterau i rai awdurdodau lleol wrth ehangu ac addasu eu gweithgareddau.
 • Daeth y Gwerthuswyr i’r canlyniad fod cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) wedi galluogi mwy o ddisgyblion i gael cymorth a bod dulliau ychwanegol o gymorth wedi’u darparu.
 • Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod MELAP wedi cyfrannu at gynnydd yng nghyrhaeddiad addysgol disgyblion sydd ag anghenion Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu