Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Raglen Esgyn

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2016
Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru.

Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru ac yn fwy penodol, i ymateb i ymrwymiad i ddarparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i bobl o aelwydydd di-waith am gyfnod hir erbyn diwedd 2017.

Y rhaglen

Mae Esgyn yn gweithredu mewn naw maes darparu sy’n seiliedig ar ddeuddeg Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ar hyd a lled Cymru. Ym mhob maes darparu, mae timau bach o froceriaid swyddi wedi’u recriwtio i ymgysylltu ag oedolion o oedran gweithio sy’n byw mewn aelwydydd di-waith am gyfnod hir.

Nodau gwerthuso

  • Asesu sut y mae’r rhaglen wedi’i sefydlu ym mhob un o’r naw maes darparu a sut y mae’n cael ei gweithredu.
  • Rhoi syniad o’i effeithiolrwydd i helpu cyfranogwyr i gael gwaith neu i fod yn rhan o weithgarwch sy’n rhoi hwb mawr i’w rhagolygon gwaith.

Cam 2

Mae ail gam y gwerthusiad yn ymchwilio i'r ffurflen strwythurol ac arferion gweithredol Lifft; hynny yw, sut mae Lifft wedi cael ei sefydlu ym mhob ardal ac a yw'n cael ei weithredu fel y rhagwelwyd.

Mae'r gwerthusiad yn gwneud asesiad o'r graddau y mae'r rhaglen yn gwneud cynnydd tuag at ei ganlyniadau penodedig ac ymdrechion i ddal ac esbonio unrhyw amrywiad yn ei gyflwyno ar draws y naw rhanbarth cyflenwi Lifft.

Cynhwysodd yr ymchwil ystod o dechnegau ymchwil sylfaenol ac eilaidd i archwilio sianelau darparu gwasanaethau, sut y mae'r ymyriad yn cael ei reoli, sut mae pobl yn cysylltu ac yn cael eu cysylltu â phob brocer, arferion gwaith manwl bob brocer ac ati.. Mae'r dadansoddiad hwn yn cyfrannu at asesiad o'r mecanweithiau adrodd ac i ba raddau y maent yn 'addas i'r diben'.

Mae'r prif adroddiad hefyd yn cynnwys amrywiaeth o astudiaethau achos i ddangos ffurf y rhaglen ym mhob ardal, sut y mae'n cael ei roi ar waith, sut mae'n cael ei brofi gan y cyfranogwyr a'r rhai sy'n ei gyflawni.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu