Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r broses o weithredu Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mehefin 2013
Mae’r strategaeth yn ymdrin â’r defnydd o alcohol, cyffuriau anghyfreithlon a chyfreithlon o fewn ei chylch gwaith ac un o’i hamcanion allweddol yw lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.

Nod yr astudiaeth hon oedd gwerthuso’r broses o weithredu 'Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru 2008-2018' yn ystod y tair blynedd gyntaf y mae wedi bod yn weithredol. Caiff pedwar maes blaenoriaeth eu hadnabod yn y Strategaeth: atal niwed; cymorth i bobl sy’n camddefnyddio sylweddau; bod yn gefn i deuluoedd a’u hamddiffyn; a mynd i’r afael ag argaeledd.

Prif nodau’r gwerthusiad oedd pennu a oedd y canlynol yn wir ac i ba raddau:

  • pob agwedd ar y Strategaeth wedi cael ei gweithredu
  • y bwriad i ddarparu “gwasanaethau amlapiol” wedi cael ei weithredu’n llawn
  • arfer da wedi cael ei ddilyn
  • adnoddau wedi cael eu dyrannu’n effeithiol
  • ystadegau’n cael eu defnyddio’n effeithiol i fonitro effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd asiantaethau triniaeth
  • tystiolaeth o leihau niwed o ganlyniad i weithredu’r Strategaeth.

Roedd y modd yr aethpwyd ati i gynnal y gwerthusiad yn seiliedig ar ddulliau cymysg, a’r rheiny’n cynnwys: adolygiad o ddogfennau polisi ac adroddiadau, adolygiad â ffocws o’r llenyddiaeth ar ‘yr hyn sy’n gweithio’ mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau, craffu ar Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (gan gynnwys data Proffil Canlyniadau Triniaethau), dadansoddiad o werthusiadau blaenorol, a chyfweliadau ffurfiol wedi’u recordio gyda 52 o randdeiliaid allweddol yng Nghymru.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8138
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu