Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Profion Diogelwch Tân yn y Cartref (HFSC)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Ebrill 2013
Mae'r gwiriadau hyn yn ffurfio rhan allweddol o weithgareddau i leihau risg tân.

Amcanion y gwerthusiad hwn oedd darparu tystiolaeth ar cynnal, targedu ac effaith HFSC yng Nghymru, er mwyn gwella eu heffaith a llywio penderfyniadau ar sut i ddyrannu cyllid ar gyfer HFSC yn y dyfodol.

Mae’r canfyddiadau yn canolbwyntio ar y nifer o HFSC a cwblhawyd, eu heffaith ar y gyfradd o danau mewn anheddau, eu targedu o ran aelwydydd gyda’r risg uchaf, ac ariannu HFSC. Ymysg y canfyddiadau allweddol: mae dystiolaeth yn gyfyngedig ar effaith y HFSC ar y gyfradd o danau mewn anheddau, marwolaethau ac anafiadau yng Nghymru. Er bod pob un o’r tri mesur wedi gostwng, mae'n aneglur i ba raddau y gall y rhain gael eu priodoli i'r HFSC; mae yna le i dargedu gwell, mewn perthynas â risg fesul aelwydydd unigol ac yn rhanbarthol.

Mae’r argymhellion yn cynnwys dull newydd i dargedu cartrefi sy'n agored i niwed; cynnydd mewn gweithgarwch targedu aelwydydd sy'n agored i niwed, a gwaith partneriaeth mwy effeithiol gydag ystod o asiantaethau sydd â chysylltiad ag aelwydydd agored i niwed.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8138
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu