Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth (HTP)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Gorffennaf 2016
Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio canfyddiadau’r gwerthusiad diwedd prosiect y HTP, ac mae’n rhoi dadansoddiad o gyflawniadau terfynol y prosiect ac argymhellion ar gyfer gweithgaredd prosiect yn y dyfodol.

Ariannwyd yr HTP gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i nod oedd cael y gwerth economaidd gorau o dreftadaeth yng Nghymru trwy gynyddu nifer, hyd a gwerth ymweliadau â Chymru. Ymdrechodd y prosiect hefyd i agor treftadaeth Cymru i gynulleidfa ehangach trwy ei gwneud yn ddifyrrach i ymwelwyr ac i bobl sy’n byw yng Nghymru.

Amcan y gwerthusiad hwn oedd asesu llwyddiant yr HTP o ran cwrdd â’i dargedau, ei effeithiolrwydd wrth gyflawni, a’r gwahaniaeth a wnaeth y buddsoddiad i sefydliadau ac ymwelwyr.

Mae’r adroddiad gwerthuso yn seiliedig ar raglen waith a gynhaliwyd rhwng Gorffennaf a Medi 2015 oedd yn cynnwys:

  • adolygu dogfennau perthnasol i gynllunio a chyflawni’r HTP
  • cynnal arolwg desg o lenyddiaeth polisi ehangach yn ymwneud â thwristiaeth treftadaeth yng Nghymru
  • cyfweld â chynrychiolwyr oedd yn ymwneud â 14 o fentrau y cafodd eu hariannu gan HTP a’u harwain gan sefydliadau allanol, gan gynnwys staff o chwe awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru
  • cyfweld â deg o staff Cadw yn ogystal â chwech o warcheidwaid Cadw oedd wedi eu lleoli ar safleoedd a ariannwyd gan HTP
  • cyfweld swyddogion Croeso Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
  • dadansoddi cynnyrch a chyflawniadau’r prosiect er mwyn cynnal asesiad terfynol o effaith economaidd yr HTP.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: Heledd.Jenkins2@wales.gsi.gov.uk  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu